Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433632 nr. 13

33 632 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN HIJUM

Ontvangen 19 september 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel QQQ, onder 2, vervalt in het vierde lid (nieuw) de zinsnede «personen of».

Toelichting

Door de voorgestelde uitbreiding van art. 4:9 is de kans reëel dat kosten minder beheersbaar worden. Er is geen andere beroepsgroep aan wie op basis van regelgeving dit soort kosten kunnen worden opgelegd. Dit amendement beoogd dat alleen aan exameninstituten een deel van de uitvoeringskosten wordt doorbelast. Via het afleggen van examens draagt de bedrijfstak vervolgens bij in de kosten.

Van Hijum