33 628 Forensische zorg

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2018

Met de brief van 8 februari 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de reactie van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspecties) op het verbeterplan van de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Roosenburg van Aventurijn te Den Dolder (inmiddels FPA Utrecht van Fivoor).1

Op verzoek van de Inspecties levert FPA Utrecht eenmaal in de vier maanden een voortgangsrapportage op. Met de brief van 25 juli 2018 heb ik uw Kamer de eerste schriftelijke terugkoppeling aangeboden2.

Naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage zijn de Inspecties op bezoek bij FPA Utrecht geweest. Ter informatie bied ik u hierbij de schriftelijke terugkoppeling van dit bezoek aan3.

De Inspecties verwachten in februari 2019 de derde – en in principe laatste – voortgangsrapportage van FPA Utrecht. De Inspecties besluiten op basis van de derde voortgangsrapportage of de intensiteit van het huidige toezicht voortduurt of kan worden afgerond. Zodra dit toezicht wordt afgerond zal ik uw Kamer van een reactie voorzien.

Tot slot informeer ik uw Kamer graag dat de Inspecties mij hebben laten weten dat het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. naar verwachting in het voorjaar van 2019 zal worden opgeleverd.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 33 628, nr. 28.

X Noot
2

Kamerstuk 33 628, nr. 36.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven