33 628 Forensische zorg

Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2013

Op 3 april jl. heb ik samen met de voorzitters van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (mw. Dupuis) en GGZ Nederland (mw. Barth) een meerjarenovereenkomst ondertekend over de forensische zorg in de periode 2013–2017. Hierbij meld ik uw Kamer dat er met de genoemde branche-organisaties overeenstemming is bereikt over het budgettaire kader tot en met 2017 en over de inhoudelijke agenda op basis waarvan, ondanks de forse bezuinigingen, een stevige stap voorwaarts wordt gezet in de ontwikkeling van de forensische zorg in Nederland. Bijgaand doe ik uw Kamer deze meerjarenovereenkomst toekomen, zoals toegezegd in mijn brief op 22 maart jl. naar aanleiding van het Masterplan1 DJI2.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Kamerstuk 24 587, nr. 490

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven