33 626 Oprichting Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 mei 2020

In mijn brief van 22 maart 20191 heb ik u geïnformeerd over het inrichten van een bestuurstafel, met vertegenwoordigers van de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group (voorheen statutair genaamd: Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland) (hierna: Stichting NRG) en de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (hierna: Stichting Pallas), onder meer om tot afspraken en een gedeelde toekomststrategie van beide entiteiten te komen. De heer Gerrit Zalm is destijds aangesteld als voorzitter van deze bestuurstafel.

Goede samenwerking en afstemming tussen beide entiteiten blijft van onverminderd belang. Om die reden is er nu voor gekozen om een personele unie te vormen, op het niveau van zowel de directies als de raden van toezicht. Concreet betekent dit dat de directieleden en de leden van de raden van toezicht «kruiselings» worden benoemd.

Twee directieleden van de Stichting Pallas treden toe tot de directie van Stichting NRG, en de twee directieleden van Stichting NRG treden toe tot de directie van de Stichting Pallas. In beide directies is daarnaast een nieuwe CEO benoemd, waarmee beide directies uit een bestuur van vijf (dezelfde) personen bestaan. De heer Bertholt Leeftink is aangesteld als CEO.

Om de personele unie op het niveau van de raad van toezicht vorm te geven heb ik samen met de provincie Noord-Holland de huidige vijf leden van de raad van toezicht van Stichting NRG tevens benoemd als lid van de raad van toezicht van de Stichting Pallas. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de vijf leden van de raad van toezicht van de Stichting Pallas benoemd bij Stichting NRG. Daarnaast is in beide raden van toezicht de heer Gerrit Zalm benoemd, die de rol van voorzitter op zich zal nemen. Beide raden van toezicht hebben hiermee dezelfde samenstelling. Deze benoemingen zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Ik zal uw Kamer, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, – zoals ook eerder toegezegd – op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn


X Noot
1

Kamerstuk 33 626, nr. 10.

Naar boven