Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433619 nr. D

33 619 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister

D BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2014

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Kwaliteitskader jeugdzorg dat door de veldpartijen is vastgesteld, ter kennisgeving, aan.

In het Kwaliteitskader, dat is opgesteld in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg, worden die situaties omschreven waarin een geregistreerde professional moet worden ingezet bij het bieden van jeugdzorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn