Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433619 nr. 15

33 619 Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2014

In mijn brief van 14 februari 2014 (Kamerstuk 33 619, nr. 9) heb ik u, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het kwaliteitskader jeugdzorg toegezegd zodra dit door de veldpartijen is vastgesteld en beschikbaar is.

Bij deze voldoe ik aan die toezegging1.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer