Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333612 nr. 18

33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 18 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN HOUWERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de beoordeling van ingediende projectplannen voor de plaatsing van windmolens de nodige zorgvuldigheid in acht genomen moet worden;

voorts overwegende dat met name ten aanzien van (laagfrequente) geluidseffecten maatwerk vereist is omdat de situatie ter plaatse mede van invloed kan zijn op het al dan niet ervaren van overlast;

van oordeel dat belanghebbenden en omwonenden nauw bij de planvorming betrokken dienen te worden en dat daarbij een goede afweging van belangen noodzakelijk is;

verzoekt de regering, in de milieueffectrapportages voor windparken (laagfrequent) geluid verplicht op te laten nemen;

verzoekt de regering voorts, onafhankelijke expertteams samen te stellen die bij projectprocedures ingeschakeld kunnen worden om in overleg met belanghebbenden te adviseren over (laagfrequent) geluid en nader te bepalen in welke mate de kosten hiervan voor rekening komen van de initiatiefnemers van het windpark,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Houwers