Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333605-XII nr. 4

33 605 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:

 • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII);

 • b. de begrotingsstaten inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De begrotingsstanden vanaf de ontwerpbegroting 2012 zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingen mutaties

Infrastructuur en Milieu (XII)

Suppletoire mutaties 2012 (Slotwet) (in € mln.)
 

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting

10.805,9

57,3

10.312,3

Stand 1e suppletoire begroting 2012

10.680,8

72,4

10.184,6

Stand 1e suppletoire begroting 2012

10.567,4

76,7

10.243,2

Mutaties Slotwet 2012

– 63,7

21,0

– 197,5

Realisaties 2012

10.503,7

97,7

10.045,7

De toelichtingen op de Slotwetmutaties staan vanwege de overzichtelijkheid per artikel geordend onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid

Indien de afwijking groter is dan € 3 mln. is bij die artikelen een toelichting opgenomen.

De beleidsartikelen

Tabellen budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

01 Water

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

39.139

39.159

46.326

2.076

48.402

Uitgaven:

50.916

52.384

46.595

– 4.498

42.097

01.01 Algemeen waterbeleid

38.589

40.057

35.143

– 3.472

31.671

01.01.01 Opdrachten

5.160

5.160

3.643

– 1.527

2.116

01.01.02 Subsidies

14.286

15.754

12.337

– 1.982

10.355

– Partners voor Water (HGIS)

13.216

14.684

11.000

– 1.863

9.137

– Overige subsidies

1.070

1.070

1.337

– 119

1.218

01.01.03 Bijdragen aan baten-lastendiensten

19.143

19.143

19.163

37

19.200

– Bijdrage aan RWS

19.143

19.143

19.163

37

19.200

01.02 Waterveiligheid

3.442

3.442

3.247

– 656

2.591

01.02.01 Opdrachten

3.442

3.442

3.247

– 656

2.591

01.03 Waterkwaliteit en kwantiteit

5.738

5.738

5.821

116

5.937

01.03.01 Opdrachten

2.714

2.714

2.837

– 199

2.638

01.03.02 Subsidies

122

122

122

– 45

77

01.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

2.902

2.902

2.862

360

3.222

01.04 Grote opppervlaktewateren

3.147

3.147

2.384

– 486

1.898

01.04.01 Opdrachten

3.147

3.147

2.384

– 486

1.898

01.09 Ontvangsten

570

570

470

– 395

75

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie zijn met name het gevolg van:

 • een vertraging bij het opstarten van het nieuwe programma Topsector Water en het goedkoper uitvoeren van de activiteiten voor waterreductie, de pilot watercoalitie en de coördinatie deltaprogramma. (01.01). Hiervoor zijn wel verplichtingen aangegaan in 2012;

 • Partners voor Water (01.01). Het betreft een vertraging van de werkzaamheden in de deltalanden en een beperkt aantal activiteiten gelieerd aan de Topsector Water. Het budget is teruggeboekt naar het ministerie van Buitenlandse Zaken (HGIS). In 2013 zal aan genoemd ministerie worden verzocht deze gelden weer aan de begroting van IenM toe te voegen. De verplichtingen zijn in 2012 aangegaan;

 • een goedkopere uitvoering van activiteiten voor onder andere de Europese richtlijn overstromingsrisico’s, overstromingsmanagement, stroomlijn en de rampenoefening (01.02)

De voorgestelde mutatie in de verplichtingenraming is enerzijds het gevolg van de mutaties zoals hierboven omschreven onder de uitgavenmutaties en anderzijds door het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling komen.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

In 2012 zijn nog drie nieuwe incidentele subsidies verstrekt, te weten een subsidie van € 20.000,00 aan de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) voor de activiteiten in 2011, een subsidie van € 49.000,00 aan het Waterschaphuis voor de aquostandaard en een subsidie van € 19.000,00 aan de Stichting Henry Hudson 500 voor de ontwikkelkosten Waterconferentie.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

02 Ruimtelijke ontwikkeling

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

152.107

148.962

122.006

– 28.479

93.527

Uitgaven:

181.778

178.633

114.702

2.557

117.259

02.01 Ruimtelijk Instrumentarium

19.587

19.299

19.648

4.119

23.767

02.01.01 Opdrachten

9.547

9.259

12.416

– 3.624

8.792

02.01.02 Subsidies

8.295

8.295

7.232

7.683

14.915

02.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

1.745

1.745

0

60

60

02.02 Geo informatie

39.396

36.264

31.579

– 2.611

28.968

02.02.01 Opdrachten

4.029

4.029

4.729

– 14

4.715

02.02.05 Bijdrage aan ZBO en RWT

35.367

32.235

26.850

– 2.597

24.253

– Basisregistratie grootschalige Topo (BGT)

12.990

9.858

4.473

– 4.473

0

– Basisregistratie Topo (BRT)

14.207

14.207

14.207

10.046

24.253

– Overige Bijdragen aan ZBO/RWT

8.170

8.170

8.170

– 8.170

0

02.03 Gebiedsontwikkeling

65.898

65.898

16.045

– 1.480

14.565

02.03.01 Opdrachten

2.211

2.211

2.666

– 1.421

1.245

02.03.02 Subsidies

0

0

250

– 39

211

02.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

63.687

63.687

13.129

– 20

13.109

– Bufferzones ILG

2.963

2.963

0

0

0

– Projecten BIRK

28.634

28.634

8.593

16

8.609

– Projectern Nota Ruimte

32.090

32.090

4.536

– 36

4.500

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid

0

0

0

0

0

02.04 Ruimtegebruik bodem

56.897

57.172

47.430

2.529

49.959

02.04.01 Opdrachten

435

435

3.448

– 676

2.772

02.04.02 Subsidies

19.177

19.177

21.981

905

22.886

– Bedrijvenregeling

11.646

11.646

6.894

460

7.354

– Overige subsidies

7.531

7.531

15.087

445

15.532

02.04.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

27.285

27.560

10.000

2.300

12.300

– Meerjaren programma Bodem

13.374

13.649

0

0

0

– Programma Gebiedsgerichte instrumentarium

13.911

13.911

10.000

2.300

12.300

02.04.07 Bekostiging

10.000

10.000

12.001

0

12.001

– Uitvoering klimaat adaptie

10.000

10.000

12.001

0

12.001

02.09 Ontvangsten

934

934

2.545

3.225

5.770

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere verplichtingenrealisatie is een saldo van hogere en lagere verplichtingen. De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door het vastleggen van verplichtingen voor een meerjarige subsidietoekenning Actie Agenda Architectuur Ruimte Ontwikkeling (€ 16,232 mln.) en GEO informatie (€ 13,033 mln.) die in 2013 en 2014 tot betaling zullen leiden.

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt omdat er geen beroep is gedaan op de garantieregeling bodemsaneringskredieten MKB, waardoor niet de verplichtingenruimte is benut.

Door de ontvangst van niet in de begroting geraamde inkomsten (in het kader van kostenverhaal bodemsanering alsmede verrekeningen van vastgestelde opdrachten), is ca. € 3,2 meer ontvangen dan ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 2012 werd verwacht.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

In 2012 is aan het Interprovinciaal Overleg (IPO) een subsidie verstrekt van € 105.000,00 ten behoeve van het Herbouw Landelijk Grondwater Register (LGR).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

03 Wegen en verkeersveiligheid

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

47.576

47.576

28.239

7.073

35.312

Uitgaven:

64.717

64.717

41.802

– 520

41.282

03.01 Netwerk

38.505

38.505

20.617

– 1.723

18.894

03.01.01 Opdrachten

20.219

20.219

12.301

– 510

11.791

03.01.02 Subsidies

14.426

14.426

5.170

– 1.213

3.957

– CO2 reductieplan

7.819

7.819

6.959

– 6.479

480

– Auto van de toekomst

545

545

1.145

2.332

3.477

– Overige subsidies

6.062

6.062

– 2.934

2.934

0

03.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

3.860

3.860

3.146

0

3.146

03.02 Veiligheid

26.212

26.212

21.185

1.203

22.388

03.02.01 Opdrachten

8.996

8.996

5.917

538

6.455

03.02.02 Subsidies

16.168

16.168

14.546

665

15.211

03.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

1.048

1.048

722

0

722

03.09 Ontvangsten

6.782

6.782

6.782

– 3.483

3.299

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgaven c.q. hogere uitgaven op 03.01.02 zijn veroorzaakt door vertragingen en versnellingen van de definitieve vaststelling van de subsidies. De vertragingen en versnellingen zijn veroorzaakt door het later/sneller indienen van de eindafrekeningen van de subsidieverleningen.

De hogere verplichtingenrealisatie is hoofdzakelijk veroorzaakt door het aangaan van verplichtingen in 2012 die begroot staan in 2013. Het betreffen hier voornamelijk verplichtingen die samenhangen met subsidies wegvervoer.

De lagere ontvangsten zijn veroorzaakt doordat minder ontvangen is:

 • van de Stichting Buisleidingenstraat. Conform de met de Stichting Buisleidingenstraat gemaakte afspraken, heeft de stichting de mogelijkheid de door hen ontvangen entreegelden in te zetten voor investeringen. De verwachte en begrote inkomsten zijn derhalve niet opgetreden.

 • bij de bestuurlijke boetes. De bestuurlijke boete is één van de toezichtmethodes. Het is geen doel op zich om ontvangsten te genereren. De opbrengst is lager uitgevallen doordat gekozen is voor andere interventie/toezichtmethoden waardoor de opbrengst uiteindelijk lager is uitgevallen

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

 • Financiële ondersteuning van het project «groene voetstappen» € 0,015 miljoen (Stichting Klimaatdaad). Doel is om aandacht te vragen voor duurzame vormen van vervoer.

 • Financiële ondersteuning aan het Dutch Consortium for the Tender of Electric Cars (DC-TEC) van € 0,2 miljoen voor de voorbereidings- en uitvoeringskosten publiek private tender voor elektrische auto’s.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

04 Openbaar vervoer en Spoor

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

27.340

27.090

35.826

5.495

41.321

Uitgaven:

56.010

55.760

61.197

2.967

64.164

04.01 Spoor

43.043

43.043

48.630

6.251

54.881

04.01.01 Opdrachten

2.738

2.738

4.381

4.387

8.768

04.01.02 Subsidies

40.228

40.228

44.172

1.889

46.061

– Subsidies Contractsector

25.000

25.000

25.000

0

25.000

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

9.076

9.076

0

9.076

– Overige subsidies

6.152

6.152

10.096

1.889

11.985

04.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

77

77

77

– 25

52

04.02 Openbaar vervoer

12.967

12.717

12.567

– 3.284

9.283

04.02.01 Opdrachten

10.853

10.603

6.798

– 1.532

5.266

04.02.02 Subsidies

1.073

1.073

4.783

– 1.752

3.031

04.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

1.041

1.041

986

0

986

04.09 Ontvangsten

0

0

0

92

92

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De slotwet mutatie in de verplichtingen komt doordat eind vorig jaar een omvangrijke meerjarige verplichting is aangegaan voor de pilot ERTMS. Daarnaast zijn enkele andere verplichtingen zoals onder andere het project boordcomputer taxi en het programma Nationale Data Openbaar Vervoer vertraagd. Het resulteert in een mutatie van € 5,495 mln.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

05 Mainports en logistiek

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

30.780

30.780

30.108

– 804

29.304

Uitgaven:

52.901

52.901

34.687

7.879

42.566

05.01 Luchtvaart

42.904

42.904

27.159

9.195

36.354

05.01.01 Opdrachten

40.050

40.050

22.502

9.295

31.797

– Opdrachten GIS

27.734

27.734

13.152

14.413

27.565

– Overige opdrachten

12.316

12.316

9.350

– 5.118

4.232

05.01.02 Subsidies

1.674

1.674

3.429

– 219

3.210

05.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

48

0

48

05.01.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

1.180

1.180

1.180

119

1.299

05.02 Maritiem

9.997

9.997

7.528

– 1.316

6.212

05.02.01 Opdrachten

2.459

2.459

1.846

– 1.068

778

05.02.02 Subsidies

3.757

3.757

2.884

– 179

2.705

05.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

2.823

2.823

1.840

0

1.840

05.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

958

– 69

889

05.09 Ontvangsten

43.524

43.524

41.095

8.017

49.112

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De hogere uitgavenrealisatie is een saldo van lagere en hogere uitgaven.

De lagere uitgaven zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door minder onderzoek en juridische ondersteuning dan was begroot (05.01).

Op 05.02 is er een vrijval van de reservering op Hoofdstuk XII renovatie haven Saba (deze uitgaven zijn ten laste van Infrastructuurfonds gebracht), alsmede een vertraging in de uitvoering van een aantal subsidies en het amendement van het lid Dijkgraaf (Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9) (beschikbaar stellen van middelen voor het project Maatwerkvoorlichting Verladers). Het in het amendement genoemde project wordt niet verantwoord in het Infrastructuurfonds maar moet op Hoofdstuk XII worden verantwoord. Daarom heeft een overboeking plaatsgevonden bij Miljoenennota 2013 van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII.

De hogere uitgaven op 05.01.01 betreffen hoofdzakelijk een desaldering met de ontvangsten in verband met een afrekening in het kader van het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis).

De hogere ontvangsten zijn veroorzaakt door een afrekening in het kader van het Project Geluidsisolatie Schiphol (Progis). Dit betreft een desaldering waar ook hogere uitgaven op 05.01.01 (Opdrachten GIS) tegenover staan.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

06 Klimaat, lucht en geluid

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

113.152

111.247

88.461

– 39.429

49.032

Uitgaven:

245.463

243.558

199.419

– 3.904

195.515

06.01 Klimaat

19.954

19.199

16.193

– 1.024

15.169

06.01.01 Opdrachten

7.176

7.176

2.032

– 442

1.590

06.01.02 Subsidies

4.963

4.963

6.508

– 582

5.926

06.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

7.815

7.060

7.653

0

7.653

– Bijdrage aan Nea

7.815

7.060

7.653

0

7.653

06.02 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

78.481

78.481

57.602

960

58.562

06.02.01 Opdrachten

7.769

7.769

6.513

94

6.607

06.02.02 Subsidies

13.019

13.019

2.205

– 251

1.954

06.02.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

56.193

56.193

47.320

1.091

48.411

– NSL

37.080

37.080

28.630

– 30

28.600

– Wegverkeerlawaai

19.113

19.113

18.390

1.143

19.533

– Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

0

0

300

– 22

278

06.02.07 Bekostiging

1.500

1.500

1.564

26

1.590

06.03 Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

147.028

145.878

125.624

– 3.840

121.784

06.03.01 Opdrachten

140.876

140.876

121.746

– 3.093

118.653

– Uitvoering CDM

99.664

99.664

49.904

– 952

48.952

– RIVM

27.202

27.202

30.281

104

30.385

– AgNL

10.045

10.045

38.705

– 889

37.816

– Overige opdrachten

3.965

3.965

2.856

– 1.356

1.500

06.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

6.152

5.002

3.878

– 747

3.131

06.09 Ontvangsten

0

16.000

16.000

10.243

26.243

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie is hoofdzakelijk veroorzaakt:

 • doordat er minder declaraties zijn ontvangen op het gebied van beleidsterrein mobiliteit (06.01), waarbij het met name gaat om de diverse subsidieprojecten, waar de betalingen zijn achtergebleven bij de ramingen.

 • bij het Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening (INTERREG); De belangrijkste oorzaak is dat rekening werd gehouden met een terugvordering door de Europese Commissie op de programma’s, die niet geheel op de projecten teruggevorderd kan worden. Deze discussie is in 2012 nog niet afgerond, zodat ook nog geen (eventuele) betaling heeft plaatsgevonden.

 • bij de uitvoeringskosten in het kader van het Clean Development Mechanism (CDM op 06.03).

Anderzijds zijn er naast deze lagere uitgaven, meer uitgaven verricht op 06.02 hetgeen veroorzaakt is doordat bij de subsidies in het kader van de sanering wegverkeerslawaai een snellere bevoorschotting aan de betrokken medeoverheden (met name gemeenten) heeft plaatsgevonden.

De lagere verplichtingenrealisatie is hoofdzakelijk het gevolg van een neerwaartse bijstelling van de overeenkomsten Clean Development Mechanism (CDM). Daarnaast is op diverse onderdelen (klimaat en industrie, luchtkwaliteit en geluid, verkeersmaatregelen) om uiteenlopende redenen (waaronder de vertraging van projecten) per saldo minder aan verplichtingen vastgelegd dan is geraamd.

De hogere ontvangsten zijn het gevolg van het toepassen van nieuwe Eurostat-regels omtrent de wijze van berekenen en boeken van de veilingopbrengsten van emissierechten. Hierdoor lopen de daadwerkelijke ontvangsten een halfjaar voor op oorspronkelijke inkomstenraming.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

 • In het kader van de bekostiging van het Onderzoeksprogramma 2013 van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten is voor het jaar 2013 een bijdrage verstrekt van € 0,968 mln. Het onderzoek richt zich met name op klimaatverandering, luchtkwaliteit (met name fijn stof), transport en technologieverkenning verkeer en industrie. Via de I&M-bekostiging wordt gewaarborgd dat bij ECN de specifieke kennisinfrastructuur op deze terreinen behouden blijft.

 • Aan de Stichting Dutch Cycling Embassy is voor activiteiten in het kader van de Rio +20 agenda een subsidie verstrekt van € 124.732,–.

 • Aan Alterra, Universiteit van Wageningen is voor de Delta Alliance Young Professionals Award tijdens de Rio + 20 Summit een subsidie toegekend van € 148.280,–.

 • Aan de UNEP is voor The Trustfund Verdrag van Bazel een subsidie verstrekt van € 81.418,–

 • Aan de IEA is voor task 38 Greenhouse Gas Balances of Biomass en Bioenergy Systems een subsidie verstrekt van € 11.638,–.

 • Aan World Wide Recycling BV is voor het project Biomass in Maranhao te Brazilië een subsidie verstrekt van € 75.000,–.

 • Aan SkyNRG is voor het project Rio + 20 Corporate Bio Jet fuel Programma een subsidie verstrekt van € 112.500,–.

 • Aan het European Environmental Bureau is voor het project strengthening the environmental dimension in EU decisionmaking een subsidie verstrekt van € 40.000,–.

 • Aan de Stichting Dutch Cycling Embassy is voor het fietsproject in Turkije een subsidie verstrekt van € 25.000,–.

 • Aan The Regional Environment Center for the Caucasus is voor het project Green Growth initiative in the South Caucasus een subsidie verstrekt van € 75.000,–.

 • Aan The Regional Environment Center te Szentendre is voor het project supporting the implementation of climate policies een subsidie verstrekt van € 60.000,–.

 • Aan The Regional Environment Center te Szentendre is voor het project improving access to green funding in CEE en Ukraine een subsidie verstrekt van € 60.000,–.

 • Aan The Regional Environment Center te Szentendre is voor het project Extension of the Rec’s Internal Financial System een subsidie verstrekt van € 30.000,–

 • Aan de UNEP is voor the International Resource Panel een subsidie verstrekt van € 100.000,–.

 • Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor het Environmental Performance Review programme een subsidie verstrekt van € 15.000,–.

 • Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor the LRTAP Convention een subsidie verstrekt van € 71.066,–

 • Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor the PRTR Protocol workprogramme een subsidie verstrekt van € 20.000,–.

 • Aan de United Nations Economic Commission for Europe is voor the Aarhus Convention’s work programme een subsidie verstrekt van € 20.000,–.

 • Aan de UNEP is voor the Trust Fund for the Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone Layer een subsidie verstrekt van € 63.036,–.

 • Aan de UNEP is voor the Trust Fund for the Vienna Conventions 2012 on substances that deplete the Ozone Layer (MP) een subsidie verstrekt van € 8.930,–.

 • Aan de United Nations is voor the International Transaction Log een subsidie verstrekt van € 92.493,–.

 • Aan de United Nations Climate Change Secretariat is voor het Trust Fund voor Supplementary Activities een subsidie verstrekt van € 37.507,–.

 • Aan het Ministery of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management te Wien is voor het ESDN work programme in 2012 een subsidie verstrekt van € 9.656,–.

 • Aan het World Resources Forum is voor de Forummeeting 2012 in Peking een subsidie verstrekt van € 9.993,–.

 • Aan de UNEP is voor het Global Partnership on Marine Litter een subsidie verstrekt van € 50.000,–.

 • Aan de UNEP is voor de Climate and Clear Air Coalition een subsidie verstrekt van € 100.000,–.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

07 Duurzaamheid

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

23.146

21.946

19.465

– 14.277

5.188

Uitgaven:

110.953

109.593

101.970

– 3.628

98.342

07.01 Afval en duurzaamheidagenda

101.115

101.115

93.870

– 1.800

92.070

07.01.01 Opdrachten

10.912

10.912

3.174

– 955

2.219

– Uitvoering AgNL

8.827

8.827

834

– 454

380

– Overige opdrachten

2.085

2.085

2.340

– 501

1.839

07.01.02 Subsidies

90.203

90.203

90.696

– 845

89.851

– Afvalfonds

89.408

89.408

89.901

– 50

89.851

– Overige subsidies

795

795

795

– 795

0

07.02 Preventie en milieugebruiksruimte

3.575

2.375

3.580

– 492

3.088

07.02.01 Opdrachten

3.575

2.375

3.580

– 492

3.088

07.03 Ecosystemen en landbouw

6.263

6.103

4.520

– 1.336

3.184

07.03.01 Opdrachten

2.822

2.822

2.312

– 1.556

756

07.03.02 Subsidies

1.078

1.078

2.158

220

2.378

07.03.04 Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

2.363

2.203

50

0

50

07.09 Ontvangsten

0

0

0

815

815

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie is hoofdzakelijk veroorzaakt doordat diverse opdrachtnemers hun declaraties niet tijdig hebben ingediend (07.01). Daarnaast heeft geen betaling plaatsgevonden aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aangezien er onduidelijkheid is over de geleverde prestaties door de provincies (07.03).

De lagere verplichtingenrealisatie is vooral veroorzaakt door een gewijzigd regime in verband met de overgang van de opdracht van AgentschapNL naar Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (waardoor niet langer in het voorgaande jaar 2012 de opdracht 2013 hoefde te worden vastgelegd) alsmede het niet aangaan van verplichtingen voor subsidies in het kader van ecosystemen en uitvoering landbouw.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

 • Aan de Stichting Milieukeur is voor de uitvoering van het werkplan Toetsingscommissie Inkoop Hout 2012 een subsidie verstrekt van € 150.000.

 • Aan de Stichting Milieukeur is een subsidie verstrekt van € 500.000 voor de uitvoering van het werkplan Europees Ecolabel 2012 en het werkplan Milieukeur 2012.

 • Aan de Stichting Greenwish is voor het implementeren van de IdealenKompas een subsidie verstrekt van € 29.750.

 • Aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland MVO is voor het project duurzaam leveren aan de overheid een subsidie verstrekt van € 100.000.

 • Aan de federatie FME/CWM is voor het project Adaptief vermogen duurzame gebouwen een subsidie verstrekt van € 50.000.

 • Aan Earthmind is voor het project Green Development Initiative een subsidie verstrekt van € 250.000.

 • Aan de Agrarische Onderwijs Centra Raad(AOC-Raad) is voor het project Kennisplatfom en toets knaagdierbestrijding een subsidie verstrekt van € 94.400.

 • Aan de Stichting Landwaard is voor de 3e fase van het project Duurzaam inkopen van regionale producten een subsidie verstrekt van € 99.000.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

08 Externe veiligheid en risico's

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

47.919

47.489

31.554

– 7.110

24.444

Uitgaven:

52.781

52.351

34.943

– 1.744

33.199

08.01 Veiligheid chemische stoffen

6.195

6.195

8.932

– 657

8.275

08.01.01 Opdrachten

5.695

5.695

8.412

– 624

7.788

08.01.02 Subsidies

0

0

40

– 1

39

08.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

500

500

480

– 32

448

08.02 Veiligheid GGO's

2.421

2.421

3.271

– 1.108

2.163

08.02.01 Opdrachten

2.321

2.321

3.171

– 1.060

2.111

08.02.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

100

100

100

– 48

52

08.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

44.165

43.735

22.740

21

22.761

08.03.01 Opdrachten

13.246

12.816

16.730

– 2.340

14.390

08.03.02 Subsidies

2.000

2.000

3.400

– 78

3.322

08.03.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

578

578

484

0

484

08.03.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

28.341

28.341

2.126

2.439

4.565

– Bijdragen asbestsanering

18.611

18.611

1.711

– 176

1.535

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

3.730

3.730

300

2.648

2.948

– Overige bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

6.000

6.000

115

– 33

82

08.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De mutatie op de verplichtingenbegroting wordt enerzijds veroorzaakt door het centraal verlenen van opdrachten 2013 inzake het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op artikel 06 en de vastlegging van betalingsverplichtingen ten behoeve van bijdragen in het kader van het programma externe veiligheid. Anderzijds zijn de opdrachten voor de BES-eilanden (CN) ten behoeve van de vergunningverlening in het kader van de uitbreiding van de olieterminals Nustar en Bopec lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Verder is de uitvoering van de monitoring basisnet weg, water en spoor getemporiseerd.

Incidentele subsidies (vermelding voor wettelijke grondslag)

 • Aan OECD Environment Directorate Environment Health and Safety Division te Parijs, Frankrijk, is voor Chemical Accidents Programme een subsidie toegekend van € 70.000,–

 • Aan OECD Environment Directorate te Parijs, Frankrijk, is voor de Health and Safety Programme Areas een subsidie toegekend van € 45.000,–

 • Aan UNEP Chemicals te Genève, Zwitserland, is voor de Rotterdam Convention een subsidie toegekend van € 159.643,87

 • Aan UNEP Chemicals te Genève, Zwitserland is voor de Stockholm Convention een subsidie toegekend van € 123.007,09

 • Aan UNE/DTIE/Chemicals Branch te Genève, Zwitserland is voor het project ICCM 3 een subsidie toegekend van € 50.000,–

 • Aan United Nation Environment Programme te Nairobi, Kenia, is voor het project Biosafety Protocol een subsidie toegekend van € 52.195,25.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

09 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

41.032

41.032

41.889

800

42.689

Uitgaven:

41.950

41.950

42.807

121

42.928

09.01 Weer, klimaat en seismologie

29.607

29.607

31.078

121

31.199

09.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

28.689

28.689

29.839

371

30.210

– Weer

15.170

15.170

15.789

321

16.110

– Klimaat

12.053

12.053

12.645

50

12.695

– Seismologie

1.466

1.466

1.405

0

1.405

09.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

918

918

1.239

– 250

989

09.02 Aardobservatie

12.343

12.343

11.729

0

11.729

09.02.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

12.343

12.343

11.729

0

11.729

– Bijdrage aan KNMI

12.343

12.343

11.729

0

11.729

09.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

145.251

144.243

152.966

599

153.565

Uitgaven:

145.251

144.243

152.966

599

153.565

10.01 ILT

145.251

144.243

152.966

599

153.565

10.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

145.251

144.243

152.966

599

153.565

– Risicovolle bedrijven

15.070

14.176

22.945

79

23.024

– Rail en wegvervoer

31.102

31.075

32.123

520

32.643

– Scheepvaart

25.171

25.149

19.886

0

19.886

– Luchtvaart

25.972

25.949

18.356

0

18.356

– Risicovolle stoffen en producten

26.292

26.269

38.240

1.519

39.759

– Water en bodembeheer

9.940

9.931

21.416

– 1.519

19.897

– Ruimte, wonen, bouwen

11.704

11.694

0

0

0

10.09 Ontvangsten

882

0

0

0

0

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De niet beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

97 Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting1

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

9.256.950

9.110.421

9.268.902

– 73.155

9.195.747

Uitgaven:

9.408.051

9.261.522

9.350.761

– 50.688

9.300.073

97.01 IenM-brede programmamiddelen

24.648

24.687

22.490

732

23.222

97.01.01 Opdrachten

23.488

23.527

14.056

6.251

20.307

– STAB

5.424

5.424

0

5.400

5.400

– Regeringsvliegtuig

6.461

6.461

6.543

862

7.405

– Overige opdrachten

11.603

11.642

7.513

– 11

7.502

97.01.02 Subsidies

0

0

7.268

– 5.468

1.800

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruimtelijke Ordening

0

0

7.268

– 5.468

1.800

97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

609

609

615

0

615

97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

551

551

551

– 51

500

97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

7.376.313

7.229.745

7.208.252

– 45.222

7.163.030

97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

7.376.313

7.229.745

7.208.252

– 45.222

7.163.030

97.04 Bijdrage aan BDU

2.007.090

2.007.090

2.120.019

– 6.198

2.113.821

97.04.04 Bijdrage aan BDU

2.007.090

2.007.090

2.120.019

– 6.198

2.113.821

97.09 Ontvangsten

2.771

2.771

2.771

– 191

2.580

X Noot
1

Het betreft hier de conversiestand van de ontwerpbegroting 2012 die bij 1e suppletoire begroting 2012 is overgeboekt naar dit artikel

De lagere uitgavenrealisatie op 97.02 wordt met name veroorzaakt door een overboeking van € 47,41 mln. naar het Provinciefonds in verband met de decentralisatie van KRW-synergieprojecten (Kaderrichtlijn Water).

Bij de Miljoenennota 2013 is € 5,2 mln. overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor het kwaliteitsnet van het goederenvervoer Zeeuws Vlaanderen te beschikken via de BDU. De overboeking blijkt bijna € 2 mln. te hoog te zijn, zodat dit budget weer kan worden teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds.

Bij Najaarsnota 2012 is het beschikbare bedrag ten behoeve van de BDU (97.04) verhoogd in verband met de indexatie. De indexatie blijkt € 4,248 mln. lager te zijn. Daarnaast is een bedrag van bijna € 2 mln. teruggestort naar het Infrastructuurfonds (zie toelichting 97.02).

De lagere realisatie op het verplichtingenbudget staat voor een groot deel in relatie met de hierboven genoemde overboekingen naar het Provincie- en Infrastructuurfonds. Voor een kleiner deel wordt dit vooral veroorzaakt door de afboeking (negatieve bijstelling van verplichtingen die niet meer tot betaling zullen leiden).

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

98 Apparaat van het Kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

391.393

370.249

377.430

– 50.268

327.162

Uitgaven:

398.586

378.859

385.581

– 12.913

372.668

Apparaatsuitgaven

398.586

378.859

385.581

– 12.913

372.668

– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden

2.369

2.369

2.369

– 587

1.782

– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared Services Organisaties

85.892

85.892

91.564

3.878

95.442

98.09 Ontvangsten

1.834

1.834

7.045

2.688

9.733

Het overschot op de uitgaven wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat:

 • de taakstelling Rutte I voortvarend is ingevuld (€ 4,2 mln.);

 • er minder aan inhuur is uitgegeven (€ 1,4 mln.);

 • er minder uitgaven zijn voor het Planbureau Leefomgeving (€ 1,6 mln.); De uitgaven PBL hangt samen met de ontvangsten voor PBL. Aangezien er minder is ontvangen voor de PBL zijn er ook minder uitgaven PBL.

 • er minder uitgaven zijn gedaan voor Het Nieuwe Werken als gevolg van uitgestelde investeringen en lagere kosten voor de centrale financiering van de Rijkspas (€ 3 mln.).

 • er minder uitgaven zijn verricht voor corporate opleidingen als gevolg van de herstructurering van de uitvoeringscapaciteiten en de uitbetaling van de uitkeringen voor sociale zekerheid wat lager is dan de prognose (€ 1,5 mln.).

De lagere verplichtingenrealisatie is veroorzaakt door de afboeking (negatieve bijstelling van verplichtingen die niet meer tot betaling zullen leiden). In de begroting is rekening gehouden met het vastleggen van verplichtingen ICT. Maar aangezien de ICT met ingang van 1 januari 2012 is overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de vastleggen ICT niet plaatsgevonden.

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2012 (Bedragen in EUR 1.000)

99 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(5)=(2) t/m (4)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

– 3.461

44.366

0

0

0

Uitgaven:

– 3.461

44.366

0

0

0