33 605 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en dus ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 te wijzigen.

Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.

Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)

Als gevolg van artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet (IFvw), hebben de gemeenten gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen is opgenomen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten

Uitgaven

In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het gemeentefonds. Ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2012 is het uitgavenbedrag van het gemeentefonds met – € 30.090.000 gewijzigd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.

Tabel 1: Totstandkoming uitgavenbedrag gemeentefonds (x € 1.000)

Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2012

 

18.334.127

Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2012

 

18.216.579

Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2012

 

18.530.881

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2012:

   

1) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

20

 

2) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

14

 

3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 1.445

 

4) Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012

6

 

5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012

– 880

 

6) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2012

– 27.805

 
     

Totaal mutaties bij slotwet

 

– 30.090

Stand uitgavenbedrag slotwet begroting 2012

 

18.500.791

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

1.646

Waarvan uitgavenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1.200

Waarvan uitgavenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.261

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage aan VNG

 

17.298

Waarvan uitgavenbedrag Bijdrage gemeenten inzake KING

 

7.464

Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen c.a.

 

15.690.738

Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.529.098

Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.247.086

De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:

1) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

Via decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (LHBT: Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgender personen) ontvangt de gemeente Hengelo in 2012, 2013 en 2014 € 20.000 per jaar. Deze gemeente wil zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de «veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland en waar ook mogelijk internationaal».

2) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

De decentralisatie-uitkering Quick wins Binnenhavens wordt in 2012 aangevuld met € 14.000 naar aanleiding van de berekening van de exact uit te keren bedragen, zoals in brieven richting de betrokken gemeenten doorgeven.

3) Realisatie kosten Financiële-verhoudingswet

Het gerealiseerde bedrag komt door de slotwetmutatie – € 1.445.000 (negatief) lager uit dan na de stand 2de suppletoire begroting 2012 werd geraamd. Dit komt doordat niet alle onderzoeken die voor 2012 gepland waren, daadwerkelijk in 2012 zijn uitgevoerd. De realisatie voor de post kosten Financiële-verhoudingswet komt hiermee op € 1.646.000. Het bedrag zal gedeeltelijk alsnog in 2013 tot besteding komen. Daarom zullen de uitgaven «kosten Financiële verhoudingswet» bij 1ste suppletoire begroting 2013 met een bedrag van € 1.000.000 opwaarts worden bijgesteld, conform de bestaande afspraken hierover met het ministerie van Financiën. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2013 heeft dus nog betrekking op een onderuitputting van het begrotingsjaar 2012.

4 en 5) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2012 en integratie-uitkeringen 2012

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2012 gerealiseerde uitbetalingen voor de decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2012 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er in totaal lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij 2de suppletoire begroting 2012 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 6.000 (positief) bij de integratie-uitkeringen en – € 880.000 (negatief) bij de decentralisatie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1ste suppletoire begroting 2013 in totaal opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1ste suppletoire begroting 2013 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2012.

Tabel 2: Specificatie Integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2012 (x € 1.000)
 

Budget na NJN

Slotwet

Budget totaal

Uitgegeven

Verschil

Integratie-uitkeringen

         

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.034

 

3.034

3.034

0

Ondersteuning bibliotheken

5.791

 

5.791

5.791

0

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

– 6

 

– 6

 

6

WMO

1.511.305

 

1.511.305

1.511.305

0

WUW-middelen

8.968

 

8.968

8.968

0

TOTAAL IU

1.529.092

0

1.529.092

1.529.098

6

Decentralisatie-uitkeringen

         

Antillianengemeenten

4.485

 

4.485

4.485

0

Bedrijventerreinen

4.943

 

4.943

4.943

0

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

 

13.500

13.500

0

Bestaand Rotterdams gebied

2.527

 

2.527

2.527

0

Bodemsanering

31.327

 

31.327

31.328

1

Centra voor Jeugd en Gezin

368.137

 

368.137

368.137

0

Cultuurparticipatie

5.784

 

5.784

5.785

1

Eigen kracht

900

 

900

900

0

Focusgemeenten

1.776

 

1.776

1.776

0

Gezond in de stad

5.023

 

5.023

5.023

0

Green Deal

610

 

610

610

0

Herbestemming aandachtswijken

400

 

400

397

– 3

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur

47.232

 

47.232

47.232

0

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

147.812

 

147.812

147.811

– 1

IODS kwaliteitsprojecten

9.665

 

9.665

9.665

0

Jeugd

25.580

 

25.580

25.500

– 80

Jeugdzorg (Invoeringskosten decentralisatie)

10.500

 

10.500

10.500

0

Kwaliteitssprong Zuid

1.400

 

1.400

1.400

0

LHBT emancipatiebeleid

900

20

920

920

0

Maatschappelijke opvang

298.528

 

298.528

298.528

0

Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren

12.400

 

12.400

12.400

0

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

4.689

 

4.689

4.689

0

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

30.000

 

30.000

30.000

0

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

32.585

 

32.585

32.585

0

Platform Woonoverlast

50

 

50

50

0

Quick Wins Binnenhavens

10.000

14

10.014

10.014

0

Regiospecifiek Zuiderzeelijn

16.482

 

16.482

16.482

0

Rolstoelvoorzieningen Arnhem

300

 

300

300

0

Spoorse doorsnijdingen

11.922

 

11.922

11.922

0

Vadercentra

699

 

699

700

1

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

 

35.000

35.000

0

Vrouwenopvang

105.554

 

105.554

105.552

– 2

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

6.125

 

6.125

6.125

0

We Can Young

300

 

300

300

0

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

797

 

797

 

– 797

TOTAAL DU

1.247.932

34

1.247.966

1.247.086

– 880

TOTAAL

2.777.024

34

2.777.058

2.776.184

– 874

6) Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2012

Bij Voorlopige Rekening is vastgesteld hoe de in 2012 gerealiseerde uitbetalingen aan de gemeenten zich verhouden tot het bedrag dat bij de 2de suppletoire begroting 2012 voor de uitbetalingen is geraamd. Daarbij is gebleken dat er lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij de 2de suppletoire begroting 2012 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van – € 27.805.000 (negatief).

De reden van het verschil ligt in het feit dat zolang de uitkeringsfactor1 niet definitief is de omvang van betalingen aan de gemeenten kan afwijken ten opzichte van wat in de begroting vermeld staat. De oorzaak ligt bij het verschil tussen raming van de verdeelmaatstaven voor de bepaling van voorlopige uitkeringsfactor en de verdeelmaatstaven die bij de betalingen worden gebruikt. Indien bij de betalingen de definitieve verdeelmaatstaven niet beschikbaar zijn, worden de gegevens van het vorige jaar gebruikt. Op het moment dat de definitieve gegevens beschikbaar komen, kan het gat tussen begroting en uitbetaling gedicht worden door de uitkeringsfactor aan te passen. Het onderdeel wijziging betalingsverloop algemene uitkering zal bij 1ste suppletoire begroting 2013 dan ook met dit bedrag opwaarts worden bijgesteld. Deze mutatie bij 1ste suppletoire begroting 2013 heeft dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2012.

Verplichtingen

In de volgende tabel wordt ter toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het gemeentefonds.Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2012 is het verplichtingenbedrag met – € 1.411.000 gewijzigd.

Tabel 3: Totstandkoming verplichtingenbedrag gemeentefonds (x € 1.000)

Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2012

 

18.334.127

Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2012

 

18.157.740

Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2012

 

18.472.042

     

Voorgestelde mutaties bij slotwet 2012:

   

1) LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

20

 

2) Quick Wins Binnenhavens (decentralisatie-uitkering)

14

 

3) Realisatie Kosten Financiële-verhoudingswet

– 1.445

 

Totaal mutaties bij slotwet

 

– 1.411

Stand verplichtingenbedrag slotwet begroting 2012

 

18.470.631

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet

 

1.646

Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Waarderingskamer

 

1.200

Waarvan verplichtingenbedrag Budget A+O-fonds

 

6.261

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage aan VNG

 

17.298

Waarvan verplichtingenbedrag Bijdrage gemeenten inzake KING

 

7.464

Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen c.a.

 

15.660.495

Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen

 

1.529.098

Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen

 

1.247.169

De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties 1 t/m 3 wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven»

Ontvangsten

Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2de suppletoire begroting 2012 worden de ontvangsten met € -30 090 000 gewijzigd.


X Noot
1

De uitkeringsfactor is de verhouding tussen de voeding van het gemeentefonds en de totale landelijke uitkeringsbasis. De voeding van het gemeentefonds is de jaarlijkse omvang van het gemeentefonds zoals wordt vastgesteld via de normeringsystematiek. De uitkeringsbasis wordt berekend via vermenigvuldiging van het aantal eenheden van een set van verdeelmaatstaven met bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).

Naar boven