33 605 B Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2012

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

15 mei 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 2012, 41, gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 2012, 446 en laatstelijk gewijzgd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 2013, 52.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2012 vastgesteld op € 15.660.495.000. De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid van de Financiële-verhoudingswet ter zake integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 1.529.098.000 en € 1.247.169.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012 (slotwet)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .....; Stb. ...

Begroting 2012

gemeentefonds B(50)

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten. (x € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

gemeentefonds

18.334.127

18.334.127

18.334.127

– 176.387

– 117.548

– 117.548

314.302

314.302

314.302

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)(+ = tekortschietend geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

01

gemeentefonds

18.472.042

18.530.881

18.530.881

18.470.631

18.500.791

18.500.791

– 1.411

– 30.090

– 30.090

Naar boven