33 578 Eerstelijnszorg

Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 mei 2019

Hierbij stuur ik u het onderhandelaarsakkoord voor de bestuurlijke afspraken paramedische zorg voor de periode 2019–20221.

De afspraken zijn gemaakt door het Ministerie van VWS, beroepsverenigingen Koninklijke Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging Van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De partijen hebben de afgelopen maanden constructief met elkaar overlegd over de toekomst van de paramedische sector waarbij zij zich gecommitteerd hebben aan de gewenste transformatie naar «de juiste zorg op de juiste plek».

De komende jaren wordt door de partijen ingezet op het behouden en verbeteren van de kwaliteit door in te zetten op wetenschappelijk onderzoek in lijn met de opgestelde kennisagenda’s per beroepsgroep en de vertaling hiervan naar richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. Daarnaast wordt ingezet op verbeterde informatievoorziening richting de patiënt en het verbeteren van de organisatiegraad en digitalisering van de sector. In lijn met het actieplan «(Ont)regel de zorg» (Kamerstuk 29 515, nr. 424) zijn er ook afspraken gemaakt voor het terugdringen van de ervaren administratieve lasten. Hiervoor investeer ik in totaal € 15 miljoen in de periode van 2019–2022.

Tot slot hebben de partijen afgesproken gezamenlijk een kostenonderzoek voor fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, huidtherapie, ergotherapie en diëtetiek uit te laten voeren. Voor de contractering 2020 is afgesproken dat beroepsverenigingen en individuele zorgverzekeraars – kijkend naar de uitkomsten van de NZa-monitor paramedische zorg (Kamerstukken 33 578 en 29 689, nr. 62 – serieus met elkaar het gesprek aangaan, ook over de tarieven.

Ik ben blij met de inzet van de betrokken partijen om tot dit onderhandelaarsakkoord te komen. Zij leggen dit de komende periode met een positief advies voor aan hun achterbannen. Ik verwacht u voor het zomerreces informatie te geven over de definitieve uitkomst hiervan.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven