33 578 Eerstelijnszorg

29 689 Herziening Zorgstelsel

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2019

De paramedische zorg vervult een belangrijke rol bij de ontwikkelingen en ambities in het kader van «De Juiste Zorg op de Juiste Plek». Het centraal stellen van het functioneren van de patiënt en zorg zo persoonlijk mogelijk en dicht bij huis leveren, sluiten uitstekend aan bij de werkwijze van paramedische zorgverleners. Met deze brief ga ik in op enkele ontwikkelingen binnen de paramedische zorg en bied ik u de NZa-monitor «Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012–2018» aan1. Hiermee voldoe ik aan mijn toezegging tijdens het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (10 april jl.) om u de NZa-monitor inclusief korte duiding toe te sturen.

Samenvatting NZa-monitor

In 2017 en 2018 heeft de NZa veel signalen ontvangen van paramedische zorgverleners over problemen bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars. Er bestaat veel onvrede onder zorgaanbieders over de hoogte van de tarieven, specifieke contracteisen zoals de behandelindex en de onderhandelingspositie ten op zicht van de zorgverzekeraars. Om deze reden is de NZa eind 2018 een monitor gestart naar ontwikkelingen in de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de paramedische zorg en de effecten hiervan voor patiënten. Bijgevoegd bij deze brief treft u de monitor aan2.

De monitor schetst een gedifferentieerd beeld. De paramedische sector is de afgelopen jaren in omvang (zowel patiënten als zorgkosten) toegenomen. Tarieven zijn ook gestegen, echter minder dan de sectorbrede indexatiecijfers die de NZa hanteert. De toegankelijkheid van de paramedische zorg is goed. Patiënten kunnen bijna altijd snel en dichtbij huis zorg ontvangen. Wat betreft de kwaliteit constateert de NZa dat de beroepsgroepen actief investeren in hun kwaliteit. Tegelijkertijd kan zij geen uitspraken doen over of de kwaliteit ook in de praktijk verbeterd is omdat kwaliteitsindicatoren en/of transparantie daarover vaak ontbreekt.

De NZa stelt in haar aanbevelingen dat actie van alle partijen noodzakelijk is om verbeteringen door te voeren in de paramedische zorg. Veel van de geconstateerde knelpunten ontstaan door een gebrek aan inzicht in kwaliteit. Zorgaanbieders worden opgeroepen om de kwaliteit van hun zorg transparant en meetbaar te maken. Hiervoor is echter wel wederzijds vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars nodig. Zorgverzekeraars worden opgeroepen de signalen van zorgaanbieders over indexering van de tarieven, administratieve lasten, PREM en behandelindex mee te nemen in de volgende contracteerronde en transparant te zijn over zorginkoop en tarieven. De NZa geeft aan dat de gevraagde ontwikkeling van beide kanten het snelste tot stand zullen komen als partijen hier samen landelijke afspraken over maken.

Reactie en vervolgstappen

Met interesse heb ik kennis genomen van de NZa-monitor. De monitor biedt een feitelijke basis bij de signalen die paramedische zorgverleners en zorgverzekeraars afgelopen tijd hebben afgegeven en die wij eerder in de Kamer hebben besproken. Zorgverleners hebben gelijk wanneer zij stellen dat hun tarieven minder sterk zijn toegenomen dan het indexatiecijfer. Ook is er duidelijk ruimte voor verbetering in het contracteerproces. Meer aandacht is nodig voor de (transparantie) van de tarieven, administratieve lasten, PREM en behandelindex. Tegelijkertijd ondersteunt deze monitor de oproep die de zorgverzekeraars al eerder hebben afgegeven om de kwaliteit van de zorg in de sector inzichtelijker te maken, zodat verzekeraars weten wat ze inkopen.

De NZa monitor laat duidelijk zien dat extra inzet van alle partijen noodzakelijk is. Om te garanderen dat patiënten ook in de toekomst van toegankelijke en goede paramedische zorg gebruik kunnen maken. Maar ook om belangrijke uitdagingen zoals de toenemende complexiteit van zorg in de eerste lijn het hoofd te kunnen bieden. Ik sluit mij aan bij de aanbeveling van de NZa dat de noodzakelijk stappen het snelste gezet kunnen worden wanneer wij dit samen doen. Veel van de in de monitor genoemde onderwerpen herken ik uit de gesprekken die op dit moment lopen om tot bestuurlijke afspraken in de paramedische zorg te komen. Deze afspraken zijn in gevorderd stadium en sluiten inhoudelijk sterk aan bij de thema’s die de NZa benoemd. Wat mij betreft is de noodzaak voor deze afspraken alleen maar verder onderstreept met de NZa monitor.

Ik heb alle betrokken partijen – zorgaanbieders en zorgverzekeraars – uitgenodigd om op zeer korte termijn (24 april) de uitkomsten van de monitor met mij te komen bespreken. Mijn hoop is dat er voor de zomer bestuurlijke afspraken zijn gesloten. Zoals ik u ook tijdens het algemeen overleg Zorgverzekeringswet (10 april jl.) heb toegezegd, zal ik u voor de zomer informeren over de voortgang. Waarbij nogmaals mijn uitdrukkelijke inzet is dat ik u dan tegelijk op de hoogte kan stellen van afgesloten bestuurlijke afspraken in de paramedische sector.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven