33 576 Natuurbeleid

Nr. 78 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 67

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een omwisselbesluit tot de mogelijkheden behoort maar er ook onzekerheid of twijfel is over alternatieve maatregelen en de effectiviteit daarvan;

overwegende dat de Staatssecretaris bevestigd heeft dat er enige kennislacunes zijn;

verzoekt de regering om, samen met de provincies, de kennislacunes snel in te vullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf

Naar boven