33 576 Natuurbeleid

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aangegeven het advies van Van Vollenhoven «Monumenten: Inspiratiebron voor natuur!» in hoofdlijnen over te nemen;

overwegende dat de nieuwe Natuurwet per 1 januari 2017 ingaat;

overwegende dat beschermde natuurmonumenten mogelijk een rol gaan spelen in de Nationale Parken nieuwe stijl, die momenteel in pilots worden uitgewerkt en waar naar verwachting eind 2017 duidelijkheid over komt;

verzoekt de regering, de Kamer voor oktober 2017 te informeren over de concrete invulling en uitwerking van de adviezen van de commissie-Van Vollenhoven;

verzoekt de regering tevens, de commissie-Van Vollenhoven daarbij te laten inventariseren in welke mate na 1 januari 2017 bescherming is geborgd van natuurwaarden, landschappelijke kwaliteiten, flora en fauna in beschermde natuurmonumenten, of aanvullende maatregelen wenselijk zijn en of een tijdelijk beschermingsregime wenselijk is tussen het vervallen van de oude wet en het moment dat na de pilots duidelijkheid ontstaat over de Nationale Parken nieuwe stijl,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven