33 576 Natuurbeleid

Nr. 74 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat 35 tot 45 hectare natuur onttrokken wordt aan natuurreservaat Aaltense Goor, waardoor dit elzenhagenlandschap met wielewalen, uilen en orchideeën verloren dreigt te gaan;

spreekt uit dat het de bedoeling is dat er meer natuur komt en niet minder;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bestaande natuurgebieden binnen het Nationaal Natuurnetwerk behouden blijven en dat daar waar deze natuurgebieden dreigen te verdwijnen, de Kamer wordt geïnformeerd;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over welke acties Staatsbosbeheer onderneemt om de Aaltense Goor te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven