33 576 Natuurbeleid

Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN GRASHOFF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vorige doorrekening van de Rekenkamer «Ecologische Hoofdstructuur 2009» het beleid doorrekende tot en met 2007;

verzoekt de Kamer, bij de Rekenkamer de suggestie aan te dragen om het natuurbeleid vanaf 2007 tot heden door te rekenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Grashoff

Naar boven