33 576 Natuurbeleid

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eindrapport van de commissie-Van Vollenhoven de aanbeveling doet om de nu nog huidige beschermde rijksnatuurmonumenten aan te wijzen als bijzondere nationale natuurgebieden en daarmee te beschermen, vanwege hun nationale belang;

overwegende dat de Staatssecretaris dit niet voornemens is te doen;

verzoekt de regering, een plan voor te bereiden om de overgebleven rijksnatuurmonumenten die door de nieuwe Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2017 in werking treedt, hun bescherming verliezen, en daarmee onvoldoende beschermd worden, aan te wijzen als bijzondere nationale natuurgebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven