33 576 Natuurbeleid

Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN WASSENBERG

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afschot van in het wild levende dieren regelmatig plaatsvindt op grond van de landelijke vrijstellingslijst;

constaterende dat de Raad van State benadrukt dat met objectieve en controleerbare gegevens dient te kunnen worden aangetoond dat er sprake is van belangrijke schade waarvoor geen andere bevredigende oplossing voorhanden is;

constaterende dat de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft toegezegd hierop toe te zien, maar niet heeft uitgelegd hoe;

verzoekt de regering, te komen met een plan van aanpak hoe hier op toe te zien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Wassenberg

Naar boven