33 576 Natuurbeleid

Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2013

Hierbij ontvangt u de verkenning naar stadslandbouw opgesteld door Wageningen UR1.

Stadslandbouw is een thema dat goed aansluit bij de contouren van het toekomstige natuurbeleid zoals ik die heb geformuleerd in mijn brief «Vooruit met natuurbeleid» (Kamerstuk 335 76, nr. 1). Ik vind het belangrijk om de kracht die in de maatschappij aanwezig is te benutten. Veel initiatieven rondom stadslandbouw en groen in de stad worden bottom-up georganiseerd. Door deze initiatieven komen mensen in hun nabije omgeving in aanraking met groen, leren zij over biodiversiteit, komen zij in contact met buurtgenoten en bedenken zij vaak innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld het inrichten van braakliggende terreinen. Door deze eigenschappen kunnen deze initiatieven een voorbeeld zijn voor hoe het toekomstige natuurbeleid vorm zou kunnen krijgen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven