33 576 Natuurbeleid

Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2019

Het is mij een genoegen u de Voortgangsrapportage Natuur over 2018 en de gezamenlijke natuurambitie van LNV en provincies aan te bieden1.

Beide documenten zijn opgesteld door provincies en LNV gezamenlijk.

De Voortgangsrapportage beschrijft de voortgang over 2018 met een doorkijk naar 2019 en een vooruitblik op de uitdagingen voor de komende jaren.

De Voortgangsrapportage is ook te vinden op www.bij12.nl/vrn.

Het ambitiedocument sluit naadloos aan op de Voortgangsrapportage en beschrijft de stappen die LNV en provincies willen gaan zetten om biodiversiteit te herstellen. Deze brief is afgestemd met de provincies. Met deze brief, en bijgaande voortgangsrapportage en het ambitiedocument, geef ik ook invulling aan mijn toezegging aan uw Kamer uit het algemeen overleg Natuur van 12 september jl.

Belangrijk resultaat in de Voortgangsrapportage 2018 is de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland met 3.029 hectare ingerichte natuur. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Provincies houden daarmee koers op de afgesproken 80.000 hectare extra ingerichte natuur te realiseren in 2027; hiervoor resteert nog een opgave van 41.257 hectare. Dit is echter geen eenvoudige opgave, mede door de toenemende druk op de grondmarkt vanwege ander ruimtevragend landgebruik. In dit verband heeft uw Kamer met de motie van de leden Futselaar en De Groot gevraagd een actieplan op te stellen voor het realiseren van de opgave voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 en hierin per provincie de resterende opgaven en voorgenomen maatregelen te beschrijven (Kamerstuk 33 576, nr. 145). Namens het kabinet heb ik aangegeven uitvoering te willen geven aan de motie nadat ik – na vorming van nieuwe provinciale colleges – met colleges hierover heb gesproken. In de volgende (6e) Voortgangsrapportage Natuur zullen wij gezamenlijk inhoudelijk ingaan op de relevante aspecten zoals die in de motie naar voren komen.

De natuurkwaliteit vertoont tekenen van licht herstel, maar vraagt nog veel aandacht. In natuurgebieden lijkt de afname van biodiversiteit te stabiliseren, maar in het agrarisch gebied en in de stad is nog steeds sprake van een afname. Het natuurbeleid dringt de afname van biodiversiteit dus terug, maar is onvoldoende om de totale afname in biodiversiteit tegen te houden. Daarbij is de biodiversiteit in veel natuurgebieden nog lang niet op het gewenste niveau. Daarom zullen extra inspanningen nodig zijn. Zoals uit het ambitiedocument blijkt, zullen de inspanning van provincies en LNV, naast het verder versterken van het Natuurnetwerk Nederland, met name gericht zijn op het verbreden en verbinden van het natuurbeleid met andere sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit.

Zowel de Voortgangsrapportage 2018 als de gezamenlijke natuurambitie worden vandaag gepresenteerd op de Natuurtop in Groningen. De ambitie wordt gepresenteerd als een uitnodiging aan sectoren en maatschappelijke organisaties om samen met LNV en provincies invulling te geven aan een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020–2030. Op de Natuurtop wordt daar een begin mee gemaakt.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven