33 576 Natuurbeleid

28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2018

Reeds eerder1 lieten wij uw Kamer weten dat wij in afstemming met betrokken partijen werkten aan een plan van aanpak ten aanzien van het toezicht en de handhaving in het buitengebied. Dit plan van aanpak treft u bijgaand aan2.

De in het plan van aanpak opgenomen maatregelen zien op capaciteit, opleiding, uitrusting, en samenwerking. De betrokken partijen zullen in een werkgroep regelmatig bij elkaar blijven komen om verder invulling en uitvoering aan de maatregelen te geven en de voortgang te bewaken. Samen zal zo verder gewerkt worden aan de veiligheid in het buitengebied. Uw Kamer zullen wij begin 2020 over de voortgang informeren.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Zie Aanhangsel Handelingen II 2017/18, nr. 2490.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven