33 576 Natuurbeleid

Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2018

Hierbij bied ik u, met trots en mede namens alle ondertekenende partners, de Nationale Bijenstrategie aan (bijlage 1; Nederlandse en Engelse versie1).

Op 22 januari jl. is deze strategie gepresenteerd tijdens een conferentie met zo’n 200 genodigde deelnemers, waaronder ook enkele Europese lidstaten en de Europese Commissie.

Samen met 42 andere maatschappelijke partners is deze nationale Bijenstrategie ontwikkeld en ondertekend met het doel om in 2030 (wilde) bijen en bestuiving te hebben bevorderd en behouden. Het doel van de strategie moet (gefaseerd) worden bereikt met het uitvoeren van zo’n 80 initiatieven van de partners langs de thema’s: bevorderen van biodiversiteit, verbeteren van de wisselwerking tussen landbouw en natuur en verbeteren van de gezondheid van de honingbij.

Spontaan hebben op 22 januari nog 5 organisaties de nationale Bijenstrategie mede ondertekend en het aantal partners blijft groeien.

Het komt er nu op aan dat alle ondertekenaars aan de uitvoering gaan werken om zo de doelen van de strategie te kunnen bereiken. Jaarlijks zullen de partners elkaar treffen om de vorderingen te bespreken.

Mijn eigen inzet zit in vijf initiatieven:

  • Kennis (laten) ontwikkelen door een aantal wetenschappelijke instellingen: WUR, Naturalis en Stichting EIS (insectendeskundigen) gedurende 5 jaar; de zogenaamde «Kennisimpuls Bestuivers».

  • Ontwikkelen van een internationaal mondiaal netwerk «Coalition of the Willing: promote pollinators».

  • Bij de onderhandelingen voor het nieuwe GLB duurzaamheid en biodiversiteit een prominente plek geven; en vervolgens bij de nationale invulling bestuiversmaatregelen een belangrijk onderdeel te laten zijn.

  • (Mede) faciliteren van de jaarlijkse bijeenkomsten van alle partners, waarbij met elkaar wordt gekeken in hoeverre de maatregelen en initiatieven bijdragen aan het bereiken van het strategiedoel en waar nodig bij te sturen.

  • Verkennen hoe het slim gebruiken van data «Big data for Bees» kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de initiatieven van alle partners.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven