33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2013

Op 16 april 2013 heeft uw Kamer met sociale partners gesproken over het Sociaal akkoord. In dat overleg heeft de Stichting van de Arbeid toegezegd u regelmatig te informeren over de uitvoering van het akkoord. Bijgaand treft u de tweede voortgangsrapportage van de Stichting van de Arbeid aan1; de eerste rapportage heeft u op 8 juli jl. ontvangen (Kamerstuk 33 566, nr. 57).

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het wetsvoorstel Werk en zekerheid en de wetgeving over de Participatiewet, waarbij de Stichting van de Arbeid als klankbord heeft gefungeerd. U heeft beide voorstellen inmiddels ontvangen. Tevens heb ik u, op 26 november jl., de voortgangsrapportage Aanpak schijnconstructies toegestuurd (Kamerstuk 17 050, nr. 447).

De uitvoering van het sociaal akkoord loopt dus – zoals ik ook in mijn brief van 13 september jongstleden (Kamerstuk 33 566, nr. 62) heb laten weten – op schema.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven