Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333566 nr. 57

33 566 Financieel en sociaaleconomisch beleid

Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2013

Op 16 april 2013 heeft uw Kamer met sociale partners gesproken over het op 11 april jl. afgesloten Sociaal Akkoord. In dat overleg heeft de Stichting van de Arbeid toegezegd u regelmatig te informeren over uitvoering van het akkoord.

Bijgaand treft u de eerste voortgangsrapportage van de Stichting van de Arbeid aan1. Sociale partners en kabinet zijn constructief met elkaar in overleg over de uitwerking van de verschillende onderwerpen uit het sociaal akkoord. De wetsvoorstellen ontslag/flex/WW respectievelijk Participatiewet zullen in november aan uw Kamer worden toegezonden. In deze maand zal ook aan de Kamer worden gerapporteerd over de uitwerking van het plan van aanpak schijnconstructies. De regeling cofinanciering sectorplannen zal begin augustus gereed zijn en de verwachting is dat de eerste plannen zich na de zomer zullen aandienen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer