33 566 Financieel en sociaaleconomisch beleid

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2013

In uw brief van 25 april jl. verzoekt u mij om een overzicht te doen toekomen met alle bezuinigingen die vigerend zijn op onderwijs.

Het kabinet heeft op 1 maart jl. voor 2014 een aanvullend pakket maatregelen aangekondigd van 4,3 miljard, gericht op het realiseren van een begrotingstekort van maximaal 3% BBP (Kamerstuk 33 566, nr.1). Daarbij heeft het kabinet aangegeven over dit pakket de dialoog aan te willen gaan met sociale partners en parlement, met het oog op het creëren van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak.

In de brief van de minister en staatssecretaris van SZW d.d. 11 april 2013 inzake de resultaten van het sociaal overleg (Kamerstuk 33 566, nr. 15) is opgenomen dat het kabinet na overleg met sociale partners heeft besloten dat het kabinet afziet van het voorgestelde pakket. Het kabinet zal aanvullende maatregelen nemen indien de MEV-raming van het CPB gegeven het saldodoel 2014 daartoe aanleiding geeft.

Omdat er op dit moment geen sprake is van aanvullende maatregelen, geeft het regeerakkoord een overzicht van de actuele stand van zaken. Indien naar aanleiding van de MEV-raming aanvullende maatregelen worden genomen, wordt de departementale uitwerking hiervan opgenomen in de begroting 2014. U wordt hierover op Prinsjesdag geïnformeerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Naar boven