33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2015

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft verzocht om een reactie op de brief d.d. 18 februari 2015 over de gang van zaken rond de informatievoorziening over de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken op zee die namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort aan deze commissie is gestuurd. Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, over de informatievoorziening rond de windparken op zee.

Het Rijk heeft in het kader van de voorbereiding van de besluitvorming over de aanleg van windparken voor de Zuid- en Noord-Hollandse kust een simulatiemodel laten maken dat een beeld geeft van de zichtbaarheid van de voorgenomen windparken vanaf de kust. Aan de betrokken wethouders van de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Zandvoort zijn op hun verzoek in december 2014 de voorlopige beelden van dit model getoond. In december was dit model nog in ontwikkeling. De betrokken bestuurders hebben vervolgens aangegeven deze tussenuitkomsten ook te willen tonen in een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden uit de betrokken gemeenten.

De informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden was oorspronkelijk gepland op 9 maart. Deze datum bleek dicht te liggen bij de start van de zienswijzenperiode (24 april t/m 4 juni 2015) rond de publicatie van het Voornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de milieueffectrapportage. Het Rijk heeft daarom besloten na voltooiing van het model (april) de definitieve uitkomsten tegelijkertijd aan bestuurders en bewoners te tonen op inloopavonden in verschillende gemeenten. Dit om alle belanghebbenden gelijktijdig te informeren over proces en inhoud van de procedure. Inmiddels hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden.

Een definitief besluit over het aanwijzen van de gebieden voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust voor windenergie wordt in 2016 genomen op basis van een ontwerpRijksstructuurvisie.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven