33 552 Slachtofferbeleid

Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 november 2017

Graag bied ik u hierbij de tweede editie van de slachtoffermonitor aan1, zoals uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het WODC. Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van slachtoffers met verschillende justitiële instanties en benoemt potentiële verbeterpunten. De positie van het slachtoffer is en blijft voor dit kabinet een speerpunt en daarbij wordt ingezet op het wegnemen van knelpunten in de praktijk. Om te bepalen waar de aanpak zich de komende jaren op moet richten, is het belangrijk om te weten hoe slachtoffers de kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning ervaren. Dit laat ik periodiek meten met de slachtoffermonitor.

De onderzochte organisaties: de politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) hebben, door hun medewerking te verlenen aan het onderzoek aangegeven open te staan voor mogelijk kritische geluiden aan hun adres. Zij mogen het – over het geheel bezien duidelijk positieve – oordeel tot hun verdiensten rekenen. Dit neemt niet weg dat er ook verbeterpunten zijn geïdentificeerd. Ik wil deze de komende tijd samen met de onderzochte organisaties aanpakken. Het gesprek hierover is nog in volle gang, maar ik verwacht u hierover voor de Kerst nader te kunnen berichten.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven