Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433532 nr. 33

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2014

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de afsplitsing van SNS Property Finance B.V. (hierna: «Property Finance»)1 van SNS Bank B.V. en de overdracht van de aandelen Property Finance en SNS REAAL N.V. (hierna «SNS REAAL») aan de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (handelsnaam «NLFI») tegen uitgifte van certificaten aan de Staat.

Afsplitsing Property Finance van SNS Bank

De voorgenomen afsplitsing van Property Finance is aan u voorgehangen middels een brief op 19 november 2013 (Kamerstuk 33 532, nr. 30). Uw Kamer heeft deze brief ter kennisgeving aangenomen op 27 november 2013. Goedkeuring van het herstructureringsplan voor SNS REAAL door de Europese Commissie was een voorwaarde voor afsplitsing van Property Finance. Hier is met het positieve besluit van de EC van 19 december 2013 aan voldaan. De transactie waarbij de aandelen van Property Finance door SNS Bank in ruil voor € 1,– zijn overgedragen aan de Staat heeft plaatsgevonden op 30 december 2013. De afsplitsing is effectief geworden op 31 december 2013.

Kapitaalstorting

In de Kamerbrief bij nationalisatie is reeds aangekondigd dat er door de Staat 500 mln. euro aan eigen vermogen zal worden ingebracht in Property Finance. Dit bedrag is als agio ingebracht direct na afsplitsing van SNS Bank en voor overdracht aan NLFI. Property Finance heeft 100 mln. euro nodig voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Het resterende gestorte kapitaal, 400 mln. euro, is door Property Finance direct gebruikt om haar schuld aan SNS Bank te verkleinen.

Garantie

Zoals reeds aangekondigd bij nationalisatie van SNS REAAL, garandeert de Staat de door Property Finance aangetrokken schuld. De maximale omvang van deze garantie is 4.054.900.000 euro. Dat valt binnen het maximumbedrag dat bij nationalisatie van SNS REAAL maximaal werd voorzien. De nog resterende garantieruimte zal per slotwet worden afgeboekt. De garantie op de schuld die Property Finance reeds had bij SNS Bank voor afsplitsing is direct na afsplitsing afgegeven. De garantie op de nieuw aan te trekken schuld, waarmee onder andere de schuld aan SNS Bank zal worden afgelost, zal worden afgegeven iedere keer dat er sprake is van aantrekken van nieuwe schuld, zonder hierbij het aangepaste maximum te overschrijden.

Overdracht Property Finance en SNS REAAL aan NLFI

In lijn met mijn brief «Nationalisatie SNS Reaal» (d.d. 1 februari 2013, Kamerstuk 33 532, nr. 1) heb ik Property Finance en SNS REAAL aan NLFI overgedragen tegen uitgifte van certificaten. De aandelen SNS REAAL en Property Finance worden per 31 december 2013 beheerd door NLFI. Alvorens over te dragen is voldaan aan de daarvoor benodigde voorwaarden, waar hierna op in wordt gegaan.

In artikel 2 van de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (Wet NFLI) is vastgelegd dat NLFI de aandelen houdt in onder andere ABN AMRO en ASR alsmede in die vennootschappen die daartoe door de Minister van Financiën worden aangewezen. Ik heb Property Finance en SNS REAAL middels een besluit per 31 december aangewezen als instelling in de zin van artikel 2 van bovengenoemde wet.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna «ACM») heeft in haar besluit van 18 december de maatregelen goedgekeurd die «ervoor zorgen dat SNS Reaal, ABN AMRO en ASR ook na de nationalisatie zelfstandige bedrijven blijven met hun eigen bestuur en verantwoordelijkheid»2. Zo is binnen het bestuur van NLFI een taakverdeling aangebracht waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor het beheer van de aandelen in iedere instelling bij een verschillende bestuurder van NLFI wordt ondergebracht en wordt informatie van de verschillende instellingen strikt gescheiden gehouden. Er wordt een rapporteur benoemd die de afspraken controleert. Deze maatregelen zijn doorgevoerd in de structuur van NLFI en bij de financiële instellingen die NLFI beheert. De maatregelen zorgen ervoor dat de financiële instellingen zelfstandig kunnen werken en dat er concurrentie blijft tussen de banken en verzekeraars. Met deze maatregelen worden de risico’s voor de mededinging voorkomen, zoals onderlinge afstemming.

Op 13 december is er bij de ACM door NLFI melding gedaan van de voorgenomen verwerving door NLFI van Property Finance. De ACM heeft op 24 december 2013 besloten dat NLFI Property Finance mag overnemen, waarbij ze aangaf dat er na de overname voldoende concurrentie overblijft.

Begroting NLFI

Naar aanleiding van de door de overdracht van SNS REAAL en Property Finance aan NLFI toegenomen beheerskosten en de op termijn verwachte advieskosten die samenhangen met de verkooptrajecten van de financiële instellingen onder beheer van NLFI zullen de uitgaven van de Staat aan NLFI hoger zijn dan de geraamde 5,1 mln. euro. De uitgaven zullen stijgen tot 17,1 mln. euro in 2014. Deze kosten worden conform de Wet NLFI grotendeels doorbelast aan de financiële instellingen onder beheer van NLFI, waardoor de kosten voor de Staat per saldo ongeveer gelijk blijven. Deze mutatie zal in de eerstvolgende budgettaire nota verwerkt worden.

Brieven en rapporten over SNS REAAL

Zoals uw Kamer heeft verzocht informeer ik u over welke brieven en rapporten over SNS Reaal ik uw Kamer nog zal toesturen en op welke termijn.

Voor SNS Bank zullen de verschillende verkoopopties in de komende periode verder worden onderzocht. Ik heb NLFI verzocht om voor de zomer van 2014 met een advies voor de privatisering van SNS Bank te komen. Op basis van dat advies zal ik u informeren over de beste wijze waarop SNS Bank terug naar de markt kan worden gebracht.

Hiernaast heb ik NLFI gevraagd om in maart 2014 een onderzoek op te leveren naar de mogelijkheden voor een onderhandse verkoop van Reaal, op basis van dat advies zal ik dan op korte termijn bij uw Kamer terugkomen.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Vanaf 1 januari 2014 is een naamswijziging effectief geworden, de naam is vanaf dat moment Propertize B.V.

X Noot
2

ACM – Staat houdt SNS en ABN AMRO gescheiden – 18 december 2013