Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 773

33 529 Gaswinning

Nr. 773 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2020

De afgelopen periode hebben huurders van woningcorporaties zowel bij uw Kamer als bij mij aandacht gevraagd voor de verschillen tussen de vergoedingen die particuliere eigenaren en huurders krijgen in de versterkingsopgave in het geval van sloop-nieuwbouw dat vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. Ook uw Kamer heeft mij via een motie (Kamerstuk 33 529, nr. 682) nadrukkelijk verzocht zorg te dragen voor een overeenkomstige vergoeding. De NCG heeft op mijn verzoek en in samenwerking met de corporaties een analyse gemaakt waarin deze verschillen worden geduid.

Uit deze analyse komt naar voren dat er inderdaad op onderdelen verschillen tussen vergoedingen bestaan die op het eerste gezicht niet te verklaren zijn. Ik heb dan ook de opdracht gegeven dit in goed overleg met de woningcorporaties nader uit te werken om de verschillen die niet uitlegbaar zijn weg te nemen. Ook de inbreng van de huurders via het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) wordt hier nauw bij betrokken. De versterkingsopgave raakt huurders en eigenaren gelijk en verschillen moeten daar waar niet uitlegbaar zoveel mogelijk gelijk worden getrokken.

Eerder heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik mede om dit soort onderwerpen te bespreken een overlegtafel heb ingericht waarin alle betrokken partijen (BZK, NCG, woningcorporaties, HPAG, gemeenten en het ondersteunend bureau gaswinning) zijn vertegenwoordigd. Om de versterkingsopgave goed uit te kunnen voeren is het immers van belang dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn en worden betrokken.

Tijdens het werkbezoek aan Groningen van toenmalig Minister Knops op 4 maart jongstleden is een aftrap gegeven voor de overlegstructuur, bestaande uit een corporatietafel, een beleidstafel en een uitvoeringstafel waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. Ook daar stond dit onderwerp met prioriteit op de agenda.

In navolging op de corporatietafel is een beleidstafel bestaande uit medewerkers van mijn ministerie, woningcorporaties, gemeenten en het ondersteunend bureau gaswinning aan de slag gegaan en hebben de afgelopen periode intensief en constructief samengewerkt om te komen tot een voorstel voor welke vergoedingen huurders in de toekomstige opgave in aanmerking zouden kunnen komen. Gesproken is over de vergoedingen die zien op de huur voor een wisselwoning, de kosten voor nutsvoorzieningen, de verhuiskosten en de zelf aangebrachte voorzieningen. Daarnaast is gesproken over de eventuele mogelijkheid dat huurders zelf hun wisselwoning regelen. Daarbij zijn voorstellen gedaan op welke wijze dit gelijk kan worden getrokken met de vergoedingen die particuliere eigenaren krijgen.

Zowel vanuit de corporaties als de HPAG is steun voor de richting van de voorstellen die in dit verband zijn gedaan. Gedurende de zomerperiode zullen de voorstellen in goed overleg met de partijen nader worden uitgewerkt en worden getoetst op haalbaarheid. De verwachting is dat er begin september een pakket ligt dat met alle partijen kan worden besproken aan de corporatietafel. De huurders zijn immers ook deelnemer aan de corporatietafel en ik hecht nadrukkelijk aan hun betrokkenheid omdat zij de groep zijn waarvoor we deze afspraken maken en wil hen daartoe ook de gelegenheid geven.

Deze afspraken gelden dan voor de toekomstige situaties in het geval van sloop-nieuwbouw dat vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. Ik ben mij terdege bewust dat er ook een groep huurders is van wie de versterking momenteel plaatsvindt of al is afgerond en dat zij niet met deze afspraken zijn geholpen. Voor deze groep stel ik een regeling met een eenmalige compensatie op om hen tegemoet te komen. Het streven is om deze regeling na de zomer in werking te laten treden.

Tot slot wil ik nog ingaan op een kwestie waar uw Kamer bij herhaling aandacht voor heeft gevraagd en dat is de impasse tussen Woongroep Marenland en de huurders aan de Groensingel en de Coendersweg in Middelstum. We hebben ook de afgelopen periode contact met beide partijen gehad. Het meest recente bericht is dat de huurovereenkomsten voor de wisselwoning getekend zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren