Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 789

33 529 Gaswinning

Nr. 789 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2020

Hierbij stel ik u in kennis van de aanwijzing op basis van artikel 60, tweede lid, van de Woningwet, die ik heb gegeven aan de Autoriteit woningcorporaties1. Deze aanwijzing zorgt ervoor dat woningcorporaties in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen gebruik kunnen maken van een subsidieregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, meer in het bijzonder hoofdstuk 3 van deze regeling.2

Deze subsidieregeling beoogt onder meer om subsidie te geven aan vastgoedeigenaren voor het afstoten en/of herbestemmen van bestaand zorgvastgoed binnen het aardbevingsgebied in de provincie Groningen. De subsidie draagt bij aan het behoud van kwalitatief goede zorg voor mensen met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) doordat zorginstellingen en woningcorporaties door de subsidie worden gestimuleerd om waar nodig, als gevolg van de aardbevingsproblematiek, nieuwbouw te plegen.

Subsidieaanvragen op grond van hoofdstuk 3 van de subsidieregeling zijn mogelijk met betrekking tot zorgvastgoed dat is opgenomen in bijlage I van Het Groninger Zorgakkoord, dat in maart 2019 is gesloten.

Een deel van de panden als genoemd in bijlage I van Het Groninger Zorgakkoord is in eigendom van een of meer woningcorporaties. Voor een deel van dat zorgvastgoed geldt dat dit zal worden overgedragen aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vervolgens wordt doorverkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Daarbij is door de Autoriteit woningcorporaties opgemerkt dat de betrokken woningcorporaties bij de overdracht van zorgvastgoed aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met doorverkoop aan het Rijksvastgoedbedrijf aanlopen tegen enkele bepalingen in het kader van de verkoopregels voor woningcorporaties. Gelet op de bevindingen van de Autoriteit woningcorporaties, verzoek ik met deze aanwijzing de Autoriteit woningcorporaties de verkoopregels zo toe te passen dat de betrokken woningcorporaties, net als andere eigenaren van zorgvastgoed die in aanmerking komen voor de genoemde subsidie, gebruik kunnen maken van deze subsidie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl