Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 770

33 529 Gaswinning

Nr. 770 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2020

In deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken van het loket opname op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hiermee geef ik uitvoering aan de motie van het lid Moorlag c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 764). Ook het lid De Vries verzocht in het notaoverleg van 27 mei jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 769) hierover voor het zomerreces geïnformeerd te worden. Met deze brief doe ik tevens mijn toezegging op dit verzoek gestand.

In het Bestuurlijk Overleg van 5 juni 2019 is afgesproken dat de versterking voor het aardbevingsgebied in Groningen wordt versneld en dat de bewoners deze versnelling merkbaar terugzien. Deze afspraak is uitgewerkt in het Versnellingspakket, dat in het Bestuurlijk Overleg van 23 januari jl. is vastgesteld (zie Kamerstuk 33 529, nr. 718). In het Versnellingspakket zijn maatregelen opgenomen op drie hoofdthema’s, waaronder het verbeteren van het bewonersperspectief. Eén van de maatregelen binnen dit thema is de invulling van het loket opname op verzoek door de NCG. Het loket is op 2 maart 2020 door de NCG geopend.

Bij het loket opname op verzoek kunnen eigenaren van gebouwen die niet zijn opgenomen in de lokale plannen van aanpak van de betreffende gemeente zich melden als zij behoefte hebben aan een opname. Om in aanmerking te komen voor een opname op verzoek geldt een drietal voorwaarden. De aanmelder moet eigenaar zijn van het gebouw waarvoor de aanvraag is gedaan, het gebouw moet in de gemeente Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen of Oldambt staan en het gebouw heeft een normaal risico bij aardbevingen en zit niet in het versterkingsprogramma van de NCG.

Een opname in het kader van het loket opname op verzoek is vergelijkbaar met een reguliere opname, wat betekent dat een woning door een constructeur of bouwkundige visueel wordt beoordeeld. Afwijkend is dat de constructeur of bouwkundige zijn bevindingen, de expert opinion, vastlegt in een rapportage. Die rapportage is ook voor de bewoner begrijpelijk. Als uit de expert opinion volgt dat de woning geen reden geeft tot zorg, stopt het proces. Als dat wel het geval is, kan de woning door de gemeenten worden toegevoegd aan het lokale plan van aanpak. Als de uitkomst van de opname daartoe aanleiding geeft, kan de gemeente er ook voor kiezen direct te starten met een verdere beoordeling conform het reguliere opname- en beoordelingsproces.

In het Versnellingsteam is afgesproken dat het loket opname op verzoek voor 2020 start met maximaal 500 adressen. De aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. De stand van zaken van het loket opname op verzoek is als volgt (conform cijfers d.d. 8 juni 2020). Er zijn 330 aanvragen die in aanmerking komen voor een opname op verzoek. Het overgrote deel van de aanmeldingen is in de eerste week na opening van het loket binnengekomen. In de afgelopen maand waren er 20 aanmeldingen. Inmiddels is gestart met de eerste 22 opnames.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren