Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 716

33 529 Gaswinning

Nr. 716 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2019

Op 1 oktober 2019 heeft uw Kamer de motie van het lid Beckerman c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 682) aangenomen (Handelingen II 2019/20, nr. 7, item 17). Met deze brief informeer ik u hoe ik uitvoering geef aan deze motie.

Met de motie Beckerman c.s. verzoekt uw Kamer de regering er zorg voor te dragen dat alle bewoners bij versterking een toereikende (verhuiskosten) vergoeding krijgen, hierover met bewoners en betrokken partijen afspraken te maken en deze met de Kamer te delen.

In de motie wordt ook ingegaan op de huurders in Middelstum. Dat betreft de ontstane impasse tussen Woongroep Marenland en de huurders aan de Groensingel en de Coendersweg in Middelstum. Eerder is een bemiddelingspoging geïnitieerd door de gemeente. Dit heeft niet geleid tot een bevredigend resultaat.

Recent heeft de directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van mijn ministerie gesproken met een vertegenwoordiging van de betreffende huurders en Woongroep Marenland.

Met Woongroep Marenland heeft nadien ook uitvoerig contact plaatsgevonden om hen ertoe te bewegen af te zien van een gang naar de rechter om de huurovereenkomst wegens «dringend eigen gebruik» op te laten zeggen. Aangeboden is om – gefaciliteerd door mijn ministerie – arbitrage of mediation in te zetten. Ondanks deze inspanningen heeft Woongroep Marenland laten weten geen heil te zien in alternatieven. Zij wenst voor deze woningen nog steeds naar de rechter te gaan als de huurovereenkomst voor de wisselwoning niet wordt getekend. Ik betreur deze keuze omdat het de verhoudingen tussen partijen nog verder op scherp stelt. Tegelijkertijd kan ik Woongroep Marenland noch de individuele huurders niet verhinderen de hen toegestane juridische wegen te bewandelen.

Voor de bewoners van Groningen heeft de versterkingsoperatie grote impact. De versterking van woningen kan alleen vorm krijgen samen met de bewoners. Dit vereist goed contact tussen alle instanties en de bewoners. Ik wil voor de nabije toekomst zoveel mogelijk voorkomen dat partijen zich gedwongen voelen om naar de rechter te stappen.

Daarom neem ik het voortouw om direct na het kerstreces met corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties te overleggen over hoe de concretisering van versterkingswerkzaamheden tussen de drie partijen vorm kan krijgen, hoe daarbij beter rekening kan worden gehouden met de omstandigheden van huurders in het aardbevingsgebied, hoe de betrokkenheid van lokale partijen beter kan worden verankerd – bijvoorbeeld in prestatieafspraken – en welke opties er zijn om in geval van geschillen deze eerder en op een laagdrempelige manier weg te nemen, bijvoorbeeld via mediation of geschilbeslechting. Ik zal uw Kamer hierover begin 2020 informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops