33 529 Gaswinning

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 mei 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat verzoekt de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon), en nieuwe/nadere afspraken openbaar te maken.

Met de Overeenkomst van Samenwerking is het Gasgebouw opgezet en nadien zijn aanvullende afspraken gemaakt, zoals de MOR-Overeenkomst. Ik wil hier transparant over zijn. De overeenkomsten zijn echter gesloten met private partijen en zijn bedrijfsvertrouwelijk. Dat respecteer ik en om die reden maak ik deze niet openbaar.

Op 1 februari jl. heeft het Dagblad van het Noorden de Overeenkomst van Samenwerking gepubliceerd. Zoals ik in mijn brief van 7 februari 2018 (Kamerstuk 33 529, nr. 428) aan uw Kamer heb toegelicht, wil ik niet ingaan op of bijdragen aan de verspreiding van gelekte stukken. Wel zijn de inhoud en de strekking van de overeenkomst eerder in diverse Kamerstukken toegelicht.

Ik ben in overleg met Shell en ExxonMobil over aanpassingen in het gasgebouw en ik wil dit overleg op korte termijn afronden. De resultaten van dit overleg worden vastgelegd in een Akkoord op Hoofdlijnen (AoH). Ik wil de resultaten van het AoH in een openbaar overleg met uw Kamer bespreken, maar het AoH wordt niet openbaar. Het AoH zal vervolgens uitgewerkt worden tot een nieuwe overeenkomst. Mijn streven is dat er van deze nieuwe overeenkomst zoveel mogelijk openbaar wordt.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven