33 529 Gaswinning

Nr. 428 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2018

Afgelopen woensdag 31 januari bereikte ik overeenstemming met provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen over een nieuwe manier van afhandelen van schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. De maatschappelijke organisaties Groninger Bodem Beweging (GBB) en Groninger Gasberaad zijn actief en constructief betrokken geweest bij de totstandkoming. Ik heb uw Kamer hierover geïnformeerd met een Kamerbrief (Kamerstuk 33 529, nr. 423).

Met het Besluit mijnbouwschade Groningen en het nieuwe schadeprotocol wordt de schadeafhandeling publiekrechtelijk georganiseerd. De overheid handelt voortaan de schade af. NAM heeft hierbij geen inhoudelijke betrokkenheid, maar dient wel zorg te dragen voor de financiering. Om dit te regelen heb ik zojuist een overeenkomst kunnen sluiten tussen de Staat en NAM. In de bijlage treft u een kopie van deze overeenkomst aan1.

Met deze overeenkomst wordt de financiële dekking van de schade-uitkeringen door de NAM geregeld. Kosten met betrekking tot de leden en huisvesting van de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen komen voor rekening van de Staat. Ook neemt de Staat de kosten van de leden van de Tijdelijk commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen voor haar rekening. Daarmee wordt de onafhankelijkheid van deze instanties ten opzichte van de NAM verzekerd. Ik heb daarnaast separaat met NAM afgesproken dat zij zich voor openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 maximaal zal inspannen om deze voor 1 juli naar tevredenheid van bewoners af te handelen. Bovenop het aanbod Schone Lei stelt NAM hiervoor 50 miljoen extra beschikbaar. De directeur van de NAM heeft deze extra bijdrage bevestigd in een brief aan de commissaris van de Koning van de provincie Groningen en mijzelf. In de bijlage treft u een kopie van deze brief aan2. De komende maanden zal ik nauwlettend volgen of NAM haar intenties waarmaakt.

Schadeafhandeling is onderdeel van een bredere problematiek van de gaswinning in Groningen. Ik blijf in gesprek met bestuurders en maatschappelijke organisaties om te werken aan structurele oplossingen. Alle vormen van schade komen in deze gesprekken aan bod. Mogelijk leidt dit tot aanvullende afspraken met de NAM. Ik zal hierover transparant met u blijven communiceren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven