33 529 Gaswinning

Nr. 1181 MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in Groningen en Drenthe onrecht is ontstaan door de aanpak van de overheid;

constaterende dat de commissie-Van Geel pleit voor een aanpak waarbij van deur tot deur gewerkt wordt aan een toekomst waarin elk huis heel, veilig en duurzaam is;

voorts constaterende dat de commissie-Van Geel eveneens pleit voor het alsnog vergoeden van onterecht afgewezen schades;

concluderende dat dit niet weer mag leiden tot mooie beloftes die in de praktijk niet worden waargemaakt;

verzoekt de regering te komen tot een gelijkwaardige uitkomst via een echte deur-tot-deuraanpak waarbij woningen heel, veilig en duurzaam worden, en onterecht afgewezen schades, zoals B- en C-schades van de NAM, alsnog te vergoeden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman

Nijboer

Naar boven