Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433523 nr. 11

33 523 EU-trendrapport 2013

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2013

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2012 van het Europees Visserij Fonds (EVF) aan1. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen (Kamerstuk 33 523, nr. 10 d.d. 10 juni 2013) gesteld door de Commissie voor de Rijksuitgaven over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de nationale verklaring 2013, is door de Minister van Financiën, mede namens mij, toegezegd dat ook de jaarverslagen van het EVF naar uw Kamer wordt gestuurd.

Bijgevoegd jaarverslag is op 2 oktober 2013 door de Europese Commissie goedgekeurd.

In bijlage 3 van het jaarverslag worden 15 projecten beschreven die met EVF-steun hebben geïnnoveerd of de samenwerking gezocht met andere partijen in de visketen. 15 ondernemers, die grote stappen hebben gezet op weg naar een duurzame toekomst. De bijlage is in boekvorm uitgebracht2.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.