33 506 Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2018

Hierbij bericht ik u dat het initiatiefvoorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (Kamerstuk 33 506) op 27 maart 2018 is bekrachtigd.

De wet is bekend gemaakt in Stb. 2018, nr. 95.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat het referendabiliteitsbesluit op 30 maart 2018 is gepubliceerd (Stcrt. 2018, nr. 19030).

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Naar boven