Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033450 nr. 77

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2020

Bij de totstandkoming van het Noordzeeakkoord is gebleken dat er grote verdeeldheid is ontstaan binnen de visserijsector. In mijn brief van 30 juni 2020 (Kamerstuk 33 450, nr. 74) heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik de heer Joustra heb gevraagd om op korte termijn te verkennen welke feiten en omstandigheden tot zulke onderlinge verschillen binnen de visserij hebben geleid. En te verkennen hoe bevorderd kan worden dat bij de start van het permanente Noordzeeoverleg een zo breed mogelijk samengestelde delegatie aan dat overleg gaat deelnemen (en zo mogelijk herhaling kan worden voorkomen).

Op 10 september jl. heb ik het advies van de heer Joustra in ontvangst genomen. Hierbij stuur ik dit advies uw Kamer toe1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in haar brief van 19 juni (Kamerstuk 33 450, nr. 68) over het definitieve Noordzeeakkoord aangegeven dat zij uw Kamer op korte termijn zal informeren over de governance van het permanente Noordzeeoverleg. Mijn appreciatie van het advies hangt hier nauw mee samen en zal daarbij worden meegenomen.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl