Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XVI nr. E

33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013

E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 9 september 2013

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 24 juli 2013 een brief gestuurd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan.

De Minister heeft op 6 september 2013 gereageerd.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Warmolt de Boer

BRIEF AAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Den Haag, 24 juli 2013

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Middels deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 juli 2013 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2014 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 13 september 2013 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, A. Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2013

In reactie op uw brief van 24 juli 2013, met kenmerk 153366.09u. zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, een overzicht met daarin de actuele stand van zaken van de toezeggingen aan de Eerste Kamer. Het betreft de toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2013 is verstreken.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Rappelabele toezeggingen waarvan de termijn op 01-07-2013 verlopen is

Toezegging:

Jaarlijkse toezending door regering van informatie over staat van het onderwijs en de zorg op de BES-eilanden (31.957) (T01156)

Stand van zaken en prognose:

Deze toezegging is voldaan op 18-06-2013 met de brief «Voortgang zorg in Caribisch Nederland» (122256-104817-IZ)

Toezegging:

Motie Tweede Kamer eigen bijdrage GGZ (29.689 / 30.597, G) (T01375)

Stand van zaken en prognose:

Deze toezegging is voldaan op 31-10-2012 met een brief aan de Tweede Kamer «Stand van zaken toezeggingen VWS» BPZ/ADV-3137720. Deze brief is in CC aan de Eerste Kamer verzonden.

Toezegging:

Preventie wanbetaling (33.288) (T01546)

Stand van zaken en prognose:

Deze toezeggingen zijn voldaan op 05-03-2013 met de brief «Vervolgtraject preventieve maatregelen wanbetalers» (Z-3153740)

Toezegging:

Pleegzorgverklaring in pleegcontract (32.529) (T01596)

Stand van zaken en prognose:

Deze toezegging is voldaan d.m.v. het inwerkingtreden van de regeling. De Eerste Kamer zal hier z.s.m. schriftelijk over bericht worden.

Toezegging:

Pleegzorgvergoeding (32.529) (T01598)

Stand van zaken en prognose:

Het streven is om september 2013 aan deze toezegging te voldoen.

Toezegging:

Geldigheidsduur indicatiebesluit (32.529) (T01599)

Stand van zaken en prognose:

De Eerste Kamer zal over deze toezegging in het najaar van 2013 worden geïnformeerd.


X Noot
1

Samenstelling:

Holdijk (SGP), Dupuis (VVD) (vicevoorzitter), Linthorst (PvdA), Slagter-Roukema (SP) (voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), Reuten (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Barth (PvdA), Martens (CDA), vac. (CDA), Scholten (D66), Backer (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), Beuving (PvdA), Frijters-Klijnen (PVV), Van Dijk (PVV), De Grave (VVD), Bröcker (VVD), Beckers (VVD), Van Beek (PVV), Bruijn (VVD) en Koning (PvdA).