Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-XIII nr. 129

33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 januari 2013

Op 22 december 2011 is het Actieplan Stalbranden 2012–2016 gepubliceerd en aan uw Kamer gestuurd (TK 2011 stuk 33 000-XIII-154). Het plan heeft tot doel het aantal stalbranden en het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden fors te verminderen. De Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging voor Brand- en Rampenbestrijding (NVBR), LTO Nederland en de Rijksoverheid hebben zich verenigd in een stuurgroep die toeziet op de uitvoering van de acties uit dit plan.

Een belangrijke actie uit dit plan betrof het doen van onderzoek naar de vraag hoe dierverblijven brandveiliger kunnen worden en of regelgeving daar een bijdrage aan kan leveren. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van dit onderzoek en de besluiten die ik, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Veiligheid en Justitie, op basis van een advies van de stuurgroep heb genomen.

Resultaten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Livestock Research van Wageningen Universiteit en Research onderzoek gedaan naar de naleving van de huidige regelgeving met betrekking tot stalbrandpreventie, naar de mogelijkheden om dieren beter te beschermen tegen brand en eventueel aanbevelingen te doen, onder andere met betrekking tot regelgeving.

Het betrof een omvangrijk onderzoek dat vele inzichten in verbetermogelijkheden heeft opgeleverd op het gebied van regelgeving, nader onderzoek, communicatie en stimuleringsbeleid.

Hierbij ontvangt uw Kamer het rapport «Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen».1

Aanpassing Bouwbesluit

De stuurgroep Actieplan stalbranden heeft op basis van dit onderzoek en op basis van praktijkervaring unaniem besloten het kabinet te adviseren de bouwregelgeving aan te passen en heeft aangegeven dat zij het actieplan zal actualiseren. Het advies is als bijlage toegevoegd.2

Namens de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van Veiligheid en Justitie heb ik het advies in ontvangst genomen. De stuurgroep vindt dat dieren beter beschermd moeten en kunnen worden tegen brand. Zij stelt voor om onder de categorie lichte industrie in het Bouwbesluit een aparte subcategorie voor het bedrijfsmatig houden van dieren te introduceren en de regelgeving voor deze categorie op de volgende onderdelen aan te scherpen:

  • Bij nieuwbouw moet de technische ruimte minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een brand ontstaat vaak in deze ruimte door o.a. kortsluiting;

  • Bij nieuw- en verbouw moeten constructieonderdelen van en aankleding in stallen tenminste voldoen aan brandklasse B. Een brand kan zich in een stal vaak snel uitbreiden via deze onderdelen of aankleding.

Het kabinet neemt dit advies over. De minister voor Wonen en Rijksdienst zal daartoe een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in procedure brengen. Deze wijziging wordt u voorgelegd in het kader van de voorhangprocedure. Vaststelling en publicatie van deze wijziging is voorzien per oktober 2013. Om de bouwers en ontwerpers van veestallen de gelegenheid te geven om haar bouw- en ontwerpwijze aan te passen, zal de wijziging niet direct in werking treden, maar in principe op 1 januari 2014.

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van het lid Ouwehand (TK 32 757, nr. 21) waarin de regering wordt verzocht regels op te stellen voor de brandveiligheid van stallen.

Aanpassing «Actieplan Stalbranden 2012–2016»

De stuurgroep schrijft in haar brief dat het onderzoek meer suggesties heeft opgeleverd om de brandveiligheid van stallen te verbeteren. Sommige aanbevelingen vragen meer onderzoek, andere maatregelen pakt de sector zelf op of kunnen via stimulerend beleid geregeld worden. De stuurgroep geeft aan dat ze deze onderwerpen niet laat liggen maar opneemt in het bestaande actieplan. Het gewijzigde actieplan is bijgevoegd.

Het kabinet ondersteunt de herijking van het actieplan en de uitwerking van de activiteiten in de praktijk.

Tot slot

Het onderzoek alsmede de daaruit voorvloeiende acties zijn door het samenwerkingsverband voortvarend opgepakt. Het verbeteren van de brandveiligheid is een breed gedragen ambitie van zowel overheid als van de betrokken partijen en hun achterban.

Het kabinet zal er op blijven toezien dat de voorgenomen acties met eenzelfde voortvarendheid worden uitgevoerd.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer