33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2012

Op 31 mei 2011 vond een algemeen overleg plaats waarin over de onderwijsachterstand van jongens in het voortgezet onderwijs is gesproken (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 198).

Tijdens dit overleg is door de vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, aan de Kamer toegezegd om de resultaten van twee onderzoeken, samen met de bestaande inzichten over het omgaan met verschillen tussen jongens en meisjes, te bundelen in een handreiking voor scholen.

Beide onderzoeken (APS, «Jongens….aan de slag» en Kohnstamm Instituut, «Succesvolle onderwijsaanpak voor jongens in het voortgezet onderwijs») zijn in juni 2012 aan u gestuurd (Kamerstuk 31 497, nr. 89). De digitale handreiking is door SLO ontwikkeld en eind oktober 2012 on-line gegaan.

Ik stuur u ter informatie de link naar deze site:

http://handreikingjongensmeisjes.slo.nl/

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven