Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333400-VII nr. 10

33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 december 2012

Artikel I

1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13 33 400 VII, nr.1) wordt de departementale begrotingsstaat als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).

 

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

   

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

           
               

3

Woningmarkt

2 950 887

2 880 443

578 445

0

0

0

4

Woonomgeving en bouw

32 189

32 639

91

0

0

0

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

166 387

172 387

27 566

0

0

0

8

Kwaliteit Rijksdienst

29 380

29 380

250

0

0

0

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

59 207

59 207

357

0

0

0

10

Vreemdelingen

733 200

733 200

0

0

0

0

               
 

Niet-Beleidsartikelen

           

11

Centraal apparaat

312 137

311 023

27 965

226 423

225 309

28 144

13

Nominaal en onvoorzien

11 823

11 823

0

10 551

10 551

0

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

2. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13 33 400 VII, nr.1) wordt de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).

Naam baten-lastendienst

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

   

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Doc-Direkt

31 868

31 750

118

0

0

0

Logius

84 978

83 756

1 222

0

0

0

P-Direkt

73 225

72 642

583

0

0

0

De Werkmaatschappij

123 061

122 797

264

0

0

0

FMHaaglanden

95 291

95 291

0

0

0

0

Immigratie en Naturalisatiedienst

340 004

340 004

0

0

0

0

Rijksgebouwendienst

1 409 877

1 418 365

– 8 488

0

0

0

Dienst van de Huurcommissie

14 173

14 173

0

0

0

0

Naam baten-lastendienst

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

 

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

 
 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Doc-Direkt

1 455

655

0

0

Logius

1 839

370

0

0

P-Direkt

26 800

15 000

0

0

De Werkmaatschappij

3 547

1 000

0

0

FMHaaglanden

12 538

6 510

0

0

Immigratie en Naturalisatiedienst

34 585

10 200

0

0

Rijksgebouwendienst

921 560

522 157

0

0

Dienst van de Huurcommissie

1 372

0

0

0

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Artikel II

1. De begrotingsartikelen: artikel 3 Woningmarkt, artikel 4 Woonomgeving en bouw, artikel 8 Kwaliteit Rijksdienst en artikel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting met de daarbij behorende bedragen, zoals deze voorkomen in de in artikel I opgenomen departementale begrotingsstaat, naar de stand van de ontwerpbegroting vóór de Nota van wijzigingen, worden opgenomen in een aparte begrotingsstaat voor Wonen en Rijksdienst.

2. Het begrotingsartikel: artikel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang, met de daarbij behorende bedragen, zoals deze voorkomen in de artikel I opgenomen departementale begrotingsstaat, naar de stand van de ontwerpbegroting vóór de Nota van wijzigingen, worden opgenomen in de departementale begrotingsstaat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV).

Het begrotingsartikel: artikel 10 Vreemdelingen, met de daarbij behorende bedragen, zoals deze voorkomen in de artikel 1 opgenomen departementale begrotingsstaat, naar de stand van de ontwerpbegroting vóór de Nota van wijzigingen, worden opgenomen in de departementale begrotingsstaat van Veiligheid en Justitie (VI).

Het opnemen van de relevante onderdelen van het niet-beleidsartikel Centraal apparaat (artikelnummer 11), zoals dat voorkomt in de departementale begrotingsstaat, behorende bij het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13 33 400 VII, nr.1), in de begrotingen van Veiligheid en Justitie (VI) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013, geschiedt deels in de loop van het begrotingsjaar 2013 door middel van een suppletoire begroting.

3. De baten-lastendiensten Doc-Direkt, Logius, P-Direkt, De Werkmaatschappij, FMHaaglanden, Immigratie en Naturalisatiedienst, Rijksgebouwendienst en de Dienst van de Huurcommissie met de daarbij behorende bedragen, zoals deze voorkomen in de in artikel I opgenomen begrotingsstaat, naar de stand van de ontwerpbegroting vóór de Nota van wijzigingen, worden opgenomen in een aparte begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten.

4. De in het eerste lid bedoelde aparte begrotingsstaat wordt opgenomen in het voorstel van wet tot vaststelling van begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII), dat komt te luiden als is opgenomen in artikel III.

Artikel III

Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013.

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII)

Begroting 2013

Bedragen x € 1 000

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3 155 943

3 085 949

754 329

         

1

Woningmarkt

2 950 887

2 880 443

578 445

2

Woonomgeving en bouw

32 189

32 639

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

29 380

29 380

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

59 207

59 207

357

5

Beheer materiële activa

84 280

84 280

175 186

10

Nominaal en onderverdeeld

0

0

0

Begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten

Begroting 2013

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Doc-Direkt

31 868

31 750

118

Logius

84 978

83 756

1 222

P-Direkt

73 225

72 642

583

De Werkmaatschappij

123 061

122 797

264

FMHaaglanden

95 291

95 291

0

Rijksgebouwendienst

1 409 877

1 418 365

– 8 488

Dienst van de Huurcommissie

14 173

14 173

0

Rijksvastgoed- en

ontwikkelingsbedrijf

23 358

23 282

76

Totaal

1 855 831

1 862 056

– 6 225

Naam baten-lastendienst

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 
 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Doc-Direkt

1 455

655

Logius

1 839

370

P-Direkt

26 800

15 000

De Werkmaatschappij

3 547

1 000

FMHaaglanden

12 538

6 510

Rijksgebouwendienst

921 560

522 157

Dienst van de Huurcommissie

1 372

0

Rijksvastgoed- en

ontwikkelingsbedrijf

90 478

90 000

Totaal

1 059 589

635 692

Artikel IV

Als toelichting, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001, die behoort bij de in artikel III opgenomen begrotingsstaten gelden de relevante onderdelen van de toelichting die is opgenomen in het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13, 33 400 VII, nr. 2), dan wel de relevante onderdelen van de toelichtingen die zijn opgenomen in de voorstellen van wet tot vaststelling van andere begrotingsstaten behorende tot de Rijksbegroting 2013, zoals die op de derde dinsdag van september 2012 bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

Toelichting

Algemeen

Op basis van het regeerakkoord van 29 oktober 2012 van het Kabinet Rutte-II is het besluit genomen om de Minister van Wonen en Rijksdienst met ingang van 2013 over een eigen, separate begroting 2013 te laten beschikken. Deze nota van wijzigingen strekt er mede toe die separate begroting te creëren. Daartoe wordt de begroting 2013 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zoals deze op de derde dinsdag van september 2012 bij de Tweede Kamer is ingediend, opgesplitst in twee begrotingen, te weten de begroting 2013 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de begroting 2013 voor Wonen en Rijksdienst.

Ook de overige maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen met betrekking tot Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Wonen en Rijksdienst, zijn zoveel mogelijk in deze Nota van wijzigingen verwerkt. Voor zover dat nog niet het geval is, zal dat gebeuren door middel van een suppletoire begroting, die begin volgend jaar bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

In artikel I, eerste lid, wordt geregeld:

  • a. welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan, als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen, niet meer tot de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties behoren; de bedragen bij die artikelen of onderdelen zijn op nul gesteld (stand na Nota van wijzigingen);

  • b. welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan, als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen, tot de verantwoordelijkheid van de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gaan behoren; de betrokken begrotingsartikelen of onderdelen daarvan zijn in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een bedrag opgenomen (stand na Nota van wijzigingen).

In artikel I, tweede lid, wordt een en ander tevens in de begroting doorgevoerd voor zover baten-lastendiensten daarbij zijn betrokken.

In artikel II, eerste lid, wordt geregeld welke begrotingsartikelen op grond van de departementale herindeling in een aparte begrotingsstaat voor Wonen en Rijksdienst opgenomen moeten worden. Het betreft begrotingsartikelen uit de oorspronkelijke departementale begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten artikel 3 Woningmarkt, artikel 4 Woonomgeving en bouw, artikel 8 Kwaliteit Rijksdienst en artikel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting.

In artikel II, derde lid, wordt geregeld welke baten-lastendiensten, afkomstig van de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten BZK, moeten worden opgenomen.

In artikel II, vierde lid, wordt geregeld dat de hiervoor bedoelde nieuwe begrotingsstaten, opgenomen moeten worden in een (nieuw) voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2013, welk voorstel van wet door middel van artikel III van deze nota van wijzigingen wordt gecreëerd.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen in de nieuwe begrotingsstaat

In deze nota van wijzigingen worden de begrotingsaanpassingen voor 2013 voorvloeiend uit het Regeerakkoord in de onderhavige begroting doorgevoerd, inclusief de beleidsherverkavelingen. In het volgende wordt het meerjarig beeld gepresenteerd voor de herverkaveling vanaf 2014 tot en met 2017 voor zowel H VII als H XVIII.

Meerjarige doorwerking Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (H VII)

Meerjarige doorwerking 2014

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

   

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   
   

2014

2014

2014

2014

2014

2014

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 685 274

985 517

 

559 800

395 443

               

1

Openbaar bestuur en democratie

27 247

27 018

24 865

27 247

27 247

24 865

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

196 892

196 892

12 714

186 892

186 892

12 714

3

Woningmarkt

3 155 460

3 085 321

585 130

0

0

0

4

Woonomgeving en bouw

28 127

28 127

91

0

0

0

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

121 178

121 178

4 425

0

0

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

97 215

97 215

500

97 215

97 215

500

7

Arbeidszaken overheid

40 610

40 610

820

40 610

40 610

820

8

Kwaliteit Rijksdienst

28 640

28 640

250

0

0

0

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 528

58 528

357

0

0

0

10

Vreemdelingen

711 008

711 008

0

0

0

0

11

Centraal apparaat

288 900

288 246

27 965

204 986

204 332

28 144

12

Algemeen

1 473

2 173

0

1 473

2 173

0

13

Nominaal en onvoorzien

318

318

0

1 331

1 331

0

14

VUT-fonds

0

0

328 400

0

0

328 400

Meerjarige doorwerking 2015

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

   

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   
   

2015

2015

2015

2015

2015

2015

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 708 863

1 388 703

 

526 158

803 243

               

1

Openbaar bestuur en democratie

27 069

27 069

21 965

27 069

27 069

21 965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

194 553

194 553

12 714

171 553

171 553

12 714

3

Woningmarkt

3 270 894

3 228 902

580 516

0

0

0

4

Woonomgeving en bouw

32 420

32 420

91

0

0

0

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

113 005

113 005

4 425

0

0

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

88 357

88 357

500

88 357

88 357

500

7

Arbeidszaken overheid

35 506

35 506

820

35 506

35 506

820

8

Kwaliteit Rijksdienst

28 071

28 071

250

0

0

0

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 786

58 786

357

0

0

0

10

Vreemdelingen

629 220

629 220

0

0

0

0

11

Centraal apparaat

265 431

263 965

27 965

195 947

194 481

28 144

12

Algemeen

1 291

3 648

0

1 291

3 648

0

13

Nominaal en onvoorzien

5 361

5 361

0

5 544

5 544

0

14

VUT-fonds

0

0

739 100

0

0

739 100

Meerjarige doorwerking 2016

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

   

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   
   

2016

2016

2016

2016

2016

2016

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

4 908 985

698 687

 

474 655

115 543

               

1

Openbaar bestuur en democratie

26 634

26 634

21 965

26 634

26 634

21 965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

194 328

194 328

12 714

159 328

159 328

12 714

3

Woningmarkt

3 436 847

3 436 847

576 700

0

0

0

4

Woonomgeving en bouw

32 403

32 403

91

0

0

0

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

112 323

112 323

5 925

0

0

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

86 004

86 004

500

86 004

86 004

500

7

Arbeidszaken overheid

37 680

37 680

820

37 680

37 680

820

8

Kwaliteit Rijksdienst

27 922

27 922

250

0

0

0

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 676

58 676

357

0

0

0

10

Vreemdelingen

623 799

623 799

0

0

0

0

11

Centraal apparaat

262 291

262 291

27 965

193 322

193 322

28 144

12

Algemeen

4 004

4 004

0

4 004

4 004

0

13

Nominaal en onvoorzien

6 074

6 074

0

32 317 –

32 317  –

0

14

VUT-fonds

0

0

51 400

0

0

51 400

Meerjarige doorwerking 2017

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

   

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   
   

2017

2017

2017

2017

2017

2017

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

5 159 503

668 587

 

425 033

64 143

               

1

Openbaar bestuur en democratie

26 616

26 616

21 965

26 616

26 616

21 965

2

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

194 082

194 082

12 714

149 082

149 082

12 714

3

Woningmarkt

3 693 631

3 693 631

595 000

0

0

0

4

Woonomgeving en bouw

32 321

32 321

91

0

0

0

5

Integratie en maatschappelijke samenhang

114 878

114 878

8 925

0

0

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

85 806

85 806

500

85 806

85 806

500

7

Arbeidszaken overheid

37 662

37 662

820

37 662

37 662

820

8

Kwaliteit Rijksdienst

27 903

27 903

250

0

0

0

9

Uitvoering Rijkshuisvesting

57 457

57 457

357

0

0

0

10

Vreemdelingen

621 920

621 920

0

0

0

0

11

Centraal apparaat

261 121

261 121

27 965

192 280

192 280

28 144

12

Algemeen

4 004

4 004

0

4 004

4 004

0

13

Nominaal en onvoorzien

2 102

2 102

0

70 417 –

70 417 –

0

14

VUT-fonds

0

0

0

0

0

0

Meerjarige doorwerking Wonen en Rijksdienst (H XVIII)

Meerjarige doorwerking 2014

Art.

Omschrijving

Budgettaire gevolgen van beleid

   
   

2014

2014

2014

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 283 510

760 112

         

1

Woningmarkt

3 155 460

3 085 321

585 130

2

Woonomgeving en bouw

28 127

28 127

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

28 640

28 640

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 528

58 528

357

5

Beheer materiële activa

82 894

82 894

174 284

Meerjarige doorwerking 2015

Art.

Omschrijving

Budgettaire gevolgen van beleid

   
   

2015

2015

2015

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 430 428

754 998

         

1

Woningmarkt

3 270 894

3 228 902

580 516

2

Woonomgeving en bouw

32 420

32 420

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

28 071

28 071

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 786

58 786

357

5

Beheer materiële activa

82 249

82 249

173 784

Meerjarige doorwerking 2016

Art.

Omschrijving

Budgettaire gevolgen van beleid

   
   

2016

2016

2016

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 638 048

751 182

         

1

Woningmarkt

3 436 847

3 436 847

576 700

2

Woonomgeving en bouw

32 403

32 403

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

27 922

27 922

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

58 676

58 676

357

5

Beheer materiële activa

82 200

82 200

173 784

Meerjarige doorwerking 2017

Art.

Omschrijving

Budgettaire gevolgen van beleid

   
   

2017

2017

2017

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

3 893 461

788 282

         

1

Woningmarkt

3 693 631

3 693 631

613 800

2

Woonomgeving en bouw

32 321

32 321

91

3

Kwaliteit Rijksdienst

27 903

27 903

250

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

57 457

57 457

357

5

Beheer materiële activa

82 149

82 149

173 784

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok