Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. M

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

M MOTIE VAN HET LID GANZEVOORT C.S.

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wetsvoorstel 33 362 (verbod verticale integratie) uit drie onderdelen bestaat die geen duidelijke onderlinge samenhang vertonen;

overwegende, dat de regering hierdoor de Eerste Kamer niet de gelegenheid geeft ieder onderdeel afzonderlijk op zijn merites te beoordelen;

overwegende, dat er ondanks discussie over andere onderdelen brede steun is voor het verankeren van het pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw);

verzoekt de regering bij een eventueel niet aannemen van het wetsvoorstel verticale integratie het onderdeel Zvw-pgb zo spoedig mogelijk in te dienen bij separate wetgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ganzevoort

Slagter-Roukema

Thissen

Flierman

De Lange