Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201533362 nr. K

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

K MOTIE VAN HET LID FLIERMAN C.S.

Voorgesteld 9 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat anders dan de meeste vormen van eerstelijnszorg, de toegankelijkheid van de anderhalvelijnszorg, de generalistische basis GGZ, en de ambulante specialistische GGZ beperkt dreigt te worden door het schrappen van het «hinderpaalcriterium» in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet;

overwegende, dat juist in deze vormen van zorg een persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgaanbieder van grote betekenis is;

overwegende, dat ook in het perspectief van identiteit, geaardheid en religieuze overtuiging van de cliënt de vertrouwensrelatie op dit vlak van grote betekenis is;

spreekt uit dat het gewenst is dat ook voor deze vormen van zorg in de eerste lijn het recht op de vrije keuze van een hulpverlener gewaarborgd blijft,

verzoekt de regering deze vorm van zorg via aanvullende wetgeving toe te voegen aan de uitzonderingen als vermeld in artikel 13 aa van de Zorgverzekeringswet voordat de wet in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Flierman

Ganzevoort

Thissen

De Vries-Leggedoor

Martens

Slagter-Roukema