Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 40

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 19 juni 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 16 wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. toezicht op de totstandkoming van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over zorg of andere diensten, de tarieven die op grond van die overeenkomsten gelden voor zorg of andere diensten, de voorwaarden die worden gesteld in die overeenkomsten en de gevolgen van die overeenkomsten voor de kwaliteit van zorg.

II

In artikel I worden na onderdeel F twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 78a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78b

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onderdeel k, een aanwijzing geven aan een zorgverzekeraar of zorgaanbieder, ter bescherming van de kwaliteit van zorg.

Fb

In artikel 79, eerste lid, wordt «78a» vervangen door: 78b.

III

In artikel I wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Na artikel 84a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 84b

Indien een zorgverzekeraar of zorgaanbieder niet binnen de termijn, bedoeld in artikel 79, tweede lid, aan een krachtens artikel 78b gegeven aanwijzing voldoet, is de zorgautoriteit bevoegd een last onder dwangsom op te leggen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) bevoegd is toezicht te houden op de totstandkoming van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De NZa let hierbij nadrukkelijk op de gevolgen van de gemaakte overeenkomsten voor de kwaliteit van zorg en of kwaliteit van zorg voldoende een rol in het contracteringsproces speelt.

Ter bescherming van de kwaliteit van zorg is de NZa bevoegd aanwijzingen te geven, die moeten worden opgevolgd binnen een bepaalde termijn. Wanneer gegeven aanwijzingen niet op tijd worden opgevolgd, is de NZa bevoegd een dwangsom op te leggen.

Om een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg te behouden dienen zorgverzekeraars op kwaliteit in te kopen. Dat gebeurt momenteel nog onvoldoende concludeert de NZa. De indiener is van mening dat NZa meer sturingsmogelijkheden tot zijn beschikking moet krijgen, er te weinig op basis van kwaliteit wordt ingekocht en in onvoldoende mate sprake is van een gelijkwaardig speelveld. Dit amendement regelt dat de NZa kan ingrijpen op de wijze waarop zorgverzekeraars contractonderhandelingen voeren. Dat betekent dus een extra publiekrechtelijke waarborg door de NZa meer bevoegdheden te geven.

Bruins Slot