Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 27

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT C.S.

Ontvangen 19 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

D

In artikel 17 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. De grondslag van de premie waarbij de verzekerde uitsluitend recht heeft op prestaties, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, verschilt niet meer dan vijf procent van de grondslag van de premie waarbij de verzekerde uitsluitend recht heeft op prestaties, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b. Indien sprake is van combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a of b, valt de grondslag van de premie binnen de vijf procent, bedoeld in de vorige volzin.

Toelichting

De indieners vinden het van belang dat de volledige keuzevrijheid van de patiënt gewaarborgd blijft door middel van het aanbieden van restitutiepolissen.

Daarvoor is het belangrijk dat gegarandeerd wordt dat een restitutiepolis betaalbaar blijft. Het is van belang de solidariteit in de zorg te waarborgen zodat de restitutiepolis voor een ieder een betaalbaar alternatief blijft. Het gaat de indieners erom dat het prijsverschil tussen de meest zuivere vorm van een restitutiepolis en de meest zuivere vorm van een naturapolis met alleen maar gecontracteerde zorg (dus de meest extreme budgetpolis) 5% mag zijn. In het amendement wordt aangesloten bij «de grondslag van de premie», waarmee de premie wordt bedoeld die geldt indien geen collectiviteitskorting of korting voor een eigen risico van toepassing is.

Indien sprake is van mixvormen van zorgverzekeringen, valt de grondslag van de premie binnen de bandbreedte van vijf procent die hierboven is geschetst.

Bruins Slot Baay-Timmerman Klever