Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 17

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.

Ontvangen 10 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel V wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking van het eerste lid zendt Onze Minister het eerste verslag over artikel II, onderdeel B, van deze wet reeds twee jaar na inwerkingtreding van deze wet.

Toelichting

De indieners van dit amendement zien dat door de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) het van belang is dat zorgverzekeraars meer transparantie gaan bieden. Tevens willen de indieners de gevolgen van deze wetswijziging voor zorgaanbieders en verzekerden volgen en daarom willen zij gewaarborgd zien dat de wetswijziging van artikel 13 van de Zvw twee jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd.

Elementen die in de evaluatie, bedoeld in het derde lid, aan bod komen zijn ten minste de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden ten aanzien van:

 • het aanbod van naturapolissen, restitutiepolissen en combinatiepolissen;

 • het aantal verzekerden naar polis;

 • de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg conform artikel 13 van de Zvw;

 • de mate waarin kleine en grote zorgaanbieders worden gecontracteerd;

 • de mate waarin verzekeraars gelijke kansen bieden aan zorgaanbieders in het zorginkoopproces;

 • de mate waarin er ruimte is voor nieuw en innovatief aanbod;

 • eventuele knelpunten met betrekking tot het inkoopproces die leiden tot negatieve effecten voor patiënten en/of verzekerden;

 • eventuele inbreuken op de verplichtingen uit deze wet;

 • de wijze waarop de verzekerden bij het inkoopbeleid betrokken zijn;

 • op welke wijze zorgverzekeraars kwaliteitsbeleid bij de zorginkoop hanteren.

Bouwmeester Rutte Pia Dijkstra Slob Van der Staaij