Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 16

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Ontvangen 10 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt in artikel 13 na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. Zo nodig in afwijking van het eerste lid behoudt een verzekerde als bedoeld in dat lid zijn bestaande vergoeding voor de desbetreffende niet-gecontracteerde zorg tot en met de dag waarop die zorg is geëindigd, indien zijn zorgverzekeraar de mate van vergoeding vermindert nadat de niet-gecontracteerde zorg waaraan de verzekerde behoefte had, reeds bij die zorgaanbieder was aangevangen.

Toelichting

Indien de toepassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) van jaar t op jaar t + 1 door de verzekeraar wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de vergoeding van lopende behandelingen bij niet gecontracteerde zorgaanbieders. Zo kan een verzekerde die gelet op de vigerende artikel 13 vergoeding, bijvoorbeeld 80%, een bewuste keuze heeft gemaakt voor een niet gecontracteerde aanbieder, geconfronteerd worden met extra kosten als de verzekeraar voor het nieuwe jaar de vergoeding heeft verlaagd, naar bijvoorbeeld 60%. Het nieuw voorgestelde vijfde lid regelt dat de vergoedingsregeling zoals die gold bij aanvang van de zorg, wordt gecontinueerd voor zover er sprake is van een aaneengesloten behandeling. Dit geldt uiteraard niet als de verzekerde overstapt naar een andere zorgverzekering.

Deze regeling geldt in aanvulling op de voorgestelde regeling in artikel 13, tweede lid, onder c, waarin is bepaald dat een vergoeding voor een lopende behandeling bij een zorgverlener wiens contract niet wordt verlengd, wordt voorgezet c.q. afgerond onder de condities als was deze nog gecontracteerd.

Van der Staaij Slob Rutte Bouwmeester Pia Dijkstra