Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 15

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.

Ontvangen 10 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Na artikel 32 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32a

De zorgautoriteit rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen op het gebied van de zorginkoop, waarbij ten minste aan de orde komt of en op welke wijze zorgverzekeraars:

  • a. invulling geven aan de verplichting om informatie openbaar te maken over de wijze waarop zij bij de procedure van zorginkoop waarborgen dat zorgaanbieders non-discriminatoir worden behandeld;

  • b. informatie openbaar maken over de wijze waarop zij bij de zorginkoop rekening houden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van verzekerden;

  • c. de zorginkoopprocedure en zorginkoopbeleid bekend maken;

  • d. informatie openbaar maken over de wijze waarop zij bij de zorginkoop ruimte bieden aan innovatie;

  • e. op welke wijze zorgverzekeraars kwaliteitsbeleid bij de zorginkoop hanteren.

Toelichting

De indieners van dit amendement zien dat met de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) de transparantie die verzekeraars moeten bieden groter moet worden. Het is van belang dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) er op toe ziet dat zorgverzekeraars (als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Zvw) de verplichtingen die deze wetswijziging met zich meebrengt naleven en hierover jaarlijks een rapportage uitbrengt. De Minister en de NZa kunnen in overleg bepalen op welke wijze hierover wordt gerapporteerd. Dit amendement laat de bestaande bevoegdheid van de NZa om op grond van artikel 32 van de Wet marktordening gezondheidszorg in de volle breedte onderzoek te doen naar de zorginkoop en de concurrentieverhoudingen en het marktgedrag daarbij, en daarover te rapporteren, onverlet.

Bouwmeester Rutte P. Dijkstra Slob Van der Staaij