Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433362 nr. 11

33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER

Ontvangen 25 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel B, wordt aan artikel 13, tweede lid, onderdeel d, na «kunnen betrekken» een zinsnede toegevoegd, luidende: met daarbij de verschillen ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar.

Toelichting

Verzekerden moeten weten waar ze aan toe zijn bij het afsluiten van een verzekering. Daarom dienen zij op de hoogte gesteld te worden bij welke zorgaanbieder zij in het volgende kalenderjaar terecht kunnen. Deze informatieplicht aan de kant van de verzekeraar, komt de informatiepositie van de verzekerde ten goede. De informatiepositie van de verzekerde wordt versterkt door de verplichting ook de verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar duidelijk aan te geven voor de verzekerde.

Door een verplichting te leggen op het verschaffen van informatie over verschillen ten opzichte van het vorige jaar, kan een verzekerde een juiste afweging maken over het al dan niet blijven bij de huidige aanbieder van een zorgverzekering, dan wel over te stappen naar een andere aanbieder.

Bouwmeester